Tài trợ bởi vatgia.com

Amply VM-2120, h­ướng dẫn cài đặt và sử dụng hệ thống âm thanh toa

Đăng bởi Admin 31/05/2017 1 Nhận xét

Amply VM-2120

2. Kh¸i qu¸t chung hÖ thèng ©m thanh toa VM-2120

  Amply VM – 2120/ 2240 lµ c¸c t¨ng ©m ®a chøc n¨ng cã thÓ l¾p ®Æt trong tñ thiÕt bÞ theo tiªu chuÈn EIA. TÊt c¶ c¸c Amply ®Òu cã 4 ®Çu vµo Audio (gåm c¶ ®­êng vµo nh¹c nÒn BGM ë phÝa sau), ®Çu ra loa cã 5 vïng (cã chiÕt ¸p ®iÒu chØnh cho mçi vïng). Chóng cho phÐp ph¸t ®i nh÷ng th«ng b¸o chung, vµ nh÷ng th«ng b¸o khÈn cÊp dùa trªn tiªu chuÈn EN60849 (ph¸t ra nh÷ng th«ng b¸o h­íng dÉn ®­îc ghi s½n tõ tr­íc trong t×nh huèng khÈn cÊp). Sù truyÒn ®i c¸c th«ng b¸o cã thÓ ®­îc thùc hiÖn tõ Mic ®iÒu khiÓn tõ xa RM – 200M còng nh­ tõ t¨ng ©m vµ cã thÓ ®­îc ®iÒu khiÓn tõ xa b»ng c¸c thiÕt bÞ bªn ngoµi. Thªm vµo ®ã, t¨ng ©m cßn cã chøc n¨ng gi¸m s¸t, cã thÓ tù ®éng kiÓm tra hÖ thèng, ®­êng d©y loa ®Ó t×m ra c¸c lçi.

(Micro ®iÒu khiÓn tõ xa RM – 200M)

RM – 200M lµ mét thiÕt bÞ dïng cho c¶ VM – 2120 vµ VM – 2240, nã cho phÐp ph¸t ®i c¸c th«ng b¸o khÈn cÊp còng nh­ c¸c th«ng b¸o chung.

(Micro ®iÒu khiÓn tõ xa  më réng RM – 210)

RM – 210 lµ thiÕt bÞ më réng cho phÇn ho¹t ®éng cña Micro RM – 200M

 

3. Nh÷ng ®iÓm ®Æc trư­ng hÖ thèng ©m thanh toa VM-2120

·    C«ng suÊt ©m thanh cã thÓ lªn ®Õn 480W vµ truyÒn tíi 10 vïng riªng biÖt hoÆc c¶ 10 vïng trong cïng 1 lóc (Khi 2 t¨ng ©m VM – 2240 cïng ®­îc sö dông).

·        Cho phÐp kiÓm tra riªng biÖt tõng vïng loa hoÆc c¸c lçi cña t¨ng ©m, nã sÏ hiÓn thÞ tr¹ng th¸i lçi.(CÇn ph¶i cã m¹ch gi¸m s¸t SV – 200M).

·        Cã thÓ l­u l¹i 5 tin nh¾n chung, 1 ©m chu«ng, vµ 2 tin nh¾n khÈn cÊp.

(cã kh¶ n¨ng ghi l¹i nh­ ý muèn nÕu dïng m¹ch th«ng b¸o EV - 200).

·        Cã 6 lo¹i chu«ng vµ ©m thanh chu«ng cã thÓ ®­îc ghi s½n tõ tr­íc (bëi EV – 200) vµ ®­îc chän ®Ó g©y sù chó ý cho ng­êi nghe qua loa th«ng b¸o.

·        ¾c quy dù tr÷ duy tr× sù ho¹t ®éng khi mÊt ®iÖn nguån AC.

·        TruyÒn th«ng b¸o khÈn cÊp dùa trªn tiªu chuÈn EN60849, ph¸t ra c¸c th«ng b¸o chØ dÉn b»ng giäng nãi trong c¸c t×nh huèng khÈn cÊp.

·        Th«ng b¸o khÈn cÊp vÉn ®­îc ph¸t ra, ngay c¶ khi chiÕt ¸p ©m l­îng cña t¨ng ©m vµ chiÕt ¸p bªn ngoµi ®Ó ë møc nhá nhÊt, ®¶m b¶o th«ng b¸o ph¸t ra ®­îc nghe thÊy ë tÊt c¶ c¸c vïng.

·        §Æc ®iÓm sau ®©y cho c¸c møc ­u tiªn truyÒn ®i: møc cao nhÊt cho c¸c th«ng b¸o khÈn cÊp vµ 4 møc kh¸c cho c¸c th«ng b¸o chung.

·        §­êng loa ®­îc dïng lµ 100V (tiªu chuÈn) hoÆc 50V, 70V ( cã thÓ thay ®æi b»ng c¸ch ®æi ®Çu d©y ë trong ).

·        Cã thÓ kÕt nèi víi 4 Micro ®iÒu khiÓn tõ xa, vµ c¸p kÕt nèi lªn ®Õn 800 m   (RM – 200M/- 210).

·        C¸c vïng loa cã thÓ l©p tr×nh ®­îc 5 nhãm ®Ó ph¸t ®i theo tõng nhãm. (Micro ®iÒu khiÓn tõ xa cã thÓ truyÒn th«ng b¸o tíi c¸c nhãm 1 vµ 2 ë ngoµi 5 nhãm).

·        C¸c th«ng b¸o ph¸t ra râ rµng, kh«ng bÞ mÐo tiÕng nhê cã c¸c m¹ch nÐn t¹p ©m ®­îc l¾p ®Æt ë bªn trong thiÕt bÞ (RM – 200M/- 210).

 
4. C¸ch b¶o qu¶n thiÕt bÞ (VM-2120/-2240 vµ RM-200M/-210)

          §Ó b¶o d­ìng, lau chïi thiÕt bÞ, ph¶i t¾t m¸y tr­íc, sau ®ã lau víi giÎ kh«. Khi thiÕt bÞ qu¸ bÈn, sö dông dÎ Èm ®Ó lau. Kh«ng ®­îc dïng c¸c chÊt ho¸ häc nh­ benzen, dung m«i ®Ó lau chïi v× c¸c chÊt nµy cã thÓ lµm biÕn d¹ng hoÆc lµm mÊt mµu cña thiÕt bÞ.

·        Khi  ®· l¾p m¹ch EV – 200, kh«ng bao giê ®­îc di chuyÓn thiÕt bÞ khi cã c¹c d÷ liÖu ë bªn trong v× m¹ch EV – 200 hoÆc c¹c d÷ liÖu cã thÓ bÞ háng.

·        Tr¸nh ®ót hoÆc rót c¹c d÷ liÖu ra trong khi thiÕt bÞ ®ang ho¹t ®éng.

 

5. Nh÷ng ®iÒu cÇn l­u ý khi l¾p ®Æt hÖ thèng ©m thanh toa:

·        Kh«ng l¾p ®Æt ë nh÷ng n¬i cã ¸nh n¾ng trùc tiÕp hoÆc cã h¬i nãng, v× thiÕt bÞ cã thÓ bÞ biÕn d¹ng hoÆc mÊt mµu.

·        Tr¸nh l¾p ®Æt hay cÊt gi÷ thiÕt bÞ  ë nh÷ng n¬i bÈn vµ Èm ­ít v× nã cã thÓ lµm háng thiÕt bÞ.

·        §Ó thiÕt bÞ tr¸nh xa n¬i cã ¸nh ®Ìn huúnh quang, thiÕt bÞ kü thuËt sè, PC  hay c¸c thiÕt bÞ kh¸c cã tiÕng ån lín.

·        Kh«ng ®­îc c¶n trë, bÞt kÝn khe th«ng giã ë trªn n¾p m¸y.

·        Kho¶ng trèng ®Ó c¸ch tèi thiÓu 50mm víi tñ ®ùng cho h¬i nãng tho¸t ra.

·        Kh«ng bao giê ®­îc nèi d©y ®iÖn nguån AC víi ®­êng ®iÖn ¸p kh¸c víi ®iÖn ¸p ®· ®­îc thiÕt kÕ.

·        §Ó tr¸nh cho Amply bÞ dÞch chuyÓn, ph¶i kiÓm tra cÈn thËn tr­íc khi l¾p lªn gi¸ ®ì.

·        Trong khi l¾p ®Æt, ®­êng nh¸nh cã thÓ bÞ tiÕp ®Êt vµ g©y ra nhiÔu chung. Trong tr­êng hîp ®ã, thiÕt bÞ ®Çu cuèi ph¶i ®­îc tiÕp ®Êt víi th©n m¸y ®· kÕt nèi (nguån ph¸t BGM, t¨ng ©m më réng, v.v...) ®Ó lµm gi¶m tiÕng ån nhiÔu.

·        Trong bÊt cø tr­êng hîp nµo còng kh«ng bao giê ®­îc phÐp nèi ®Çu ra cña 2 t¨ng ©m song song víi nhau.

 

6. Môc lôc vµ c¸c chøc n¨ng hÖ thèng ©m thanh toa:

6.1 HÖ thèng ©m ly ®iÒu khiÓn VM – 2120/- VM-2240

 

1>  C«ng t¾c nguån [ POWER ]


BËt vµ t¾t m¸y. NhÊn vµ gi÷ trong kho¶ng 3 gi©y hoÆc h¬n ®Ó bËt hoÆc t¾t m¸y.

2>  ChØ dÉn

§Ìn chØ thÞ s¸ng khi ®· bËt m¸y, vµ ®Ìn ®ã sÏ kh«ng s¸ng khi t¾t m¸y.

3>  §iÒu khiÓn ©m cao [Treble]

§iÒu chØnh tÇn sè cao ë c¸c ®Çu vµo 1-3 vµ BGM. §iÒu chØnh theo chiÒu kim ®ång hå ®Ó lµm t¨ng thªm tÇn sè cao cña ©m thanh vµ ng­îc l¹i lµ gi¶m bít ®i. VÞ trÝ nh¸y ë gi÷a lµ võa ph¶i.

4>  §iÒu khiÓn ©m trÇm [Bass]

§iÒu chØnh tÇn sè thÊp ë c¸c ®Çu vµo 1-3 vµ BGM. §iÒu chØnh theo chiÒu kim ®ång hå ®Ó lµm t¨ng thªm tÇn sè thÊp cña ©m thanh vµ ng­îc l¹i lµ gi¶m bít  ®i. VÞ trÝ nh¸y ë gi÷a lµ võa ph¶i.

5>  §iÒu chØnh ©m l­îng ®Çu vµo [Input 1 – 3, BGM]

§iÒu chØnh ©m l­îng to nhá cho c¸c ®Çu vµo 1-3 vµ BGM.

6>  §iÒu chØnh ©m thanh tæng [Master]: §iÒu chØnh ®é ©m thanh tæng cho tÊt c¶ c¸c ®Çu vµo 1-3 vµ BGM.

7>  PhÝm cµi ®Æt

NhÊn phÝm nµy b»ng mét vËt cøng cã ®Çu nhá trßn ®Ó ®Æt l¹i ch­¬ng tr×nh nÕu nh­ Amply cã sù cè, kh«ng cã tÝn hiÖu ®Çu vµo hay nh÷ng trôc trÆc kh¸c x¶y ra. Ph¶i nhí r»ng c¸c th«ng sè kh¸c sÏ kh«ng ®­îc ®Æt l¹i. PhÝm nµy dïng víi c¸c phÝm kh¸c ®Ó thùc hiÖn cµi ®Æt.

8>  §Ìn b¸o c¸c vïng

§Ìn b¸o c¸c vïng ©m thanh (zone1 - 5) ®­îc chän b»ng c¸ch nhÊn phÝm chän vïng t­¬ng øng.

§Ìn ë vïng nµo s¸ng sÏ cho biÕt vïng ®ã ®ang kiÓm tra hoÆc ®· bÞ lçi khi  cã chøc n¨ng gi¸m s¸t ho¹t ®éng (xem trang 11 sè 41).

9>  PhÝm chän vïng

Chän vïng ©m thanh muèn truyÒn tíi.

10> §iÒu chØnh vïng ©m l­îng

[ Vïng 1 – 5]: ®iÒu chØnh ©m l­îng vïng ©m thanh cho tõ vïng 1 – 5 cã 6 møc: 0dB (Møc lín nhÊt), -3dB, -6dB, -10dB, -15dB, vµ - 20dB (Møc nhá nhÊt).

10>Tªn vïng

 §­îc sö dông ®Ó chØ ra tªn cña mçi ®­êng vµo vµ mçi vïng (Cã nh·n m¸c tr¾ng ®i theo thiÕt bÞ).

12> HiÓn thÞ tÊt c¶ c¸c vïng: TÊt c¶ ®Ìn ë c¸c vïng s¸ng vµ ©m thanh sÏ truyÒn ®i khi ®­îc thiÕt lËp.

13> PhÝm chän tÊt c¶ c¸c vïng [All]: NhÊn phÝm nµy khi ®· kÕt nèi tÊt c¶ c¸c vïng.

14> HiÓn thÞ  khÈn cÊp [Emergency]: §Ìn nµy s¸ng khi thiÕt bÞ cã tÝn hiÖu khÈn cÊp (xem trang 20).

15> HiÓn thÞ lçi (Fault)

§Ìn Fault s¸ng khi kÕt nèi víi Mic tõ xa hay Amply më réng kh«ng ®óng, m¹ch th«ng b¸o kh«ng ®óng, hay ®­êng d©y loa bÞ lçi (d©y nhá, kh«ng tiÕp ®Êt, hay ch­a kÕt nèi). Nh÷ng lçi nµy sÏ truyÒn tõ b¶ng m¹ch ®»ng sau, ®­êng ®iÒu khiÓn ®Çu vµo/ra [CONTROL I/O]  (sè 30).

16> §Ìn b¸o møc ®é

  ChØ ra møc ®é ®Çu ra cña thiÕt bÞ, víi ®é ph©n gi¶i “0 dB” (100V). Nh×n chung, ©m thanh truyÒn ®i nªn ®Æt ë d­íi ng­ìng cã ®Ìn ®á s¸ng (0 dB).

17, §Çu vµo 1,2,3.

Møc ®Çu vµo cã thÓ ®Æt ë Mic (-60 dB, 600 Ω) vµ Line (-10dB, 600 Ω) b»ng c¸ch sö dông chuyÓn m¹ch chøc n¨ng ë mÆt sau m¸y. [C¸ch cµi ®Æt xem sè 29]. Mçi ®­êng vµo ë ®©y dïng m¹ch c©n b»ng, kÕt hîp j¾c XLR  c¸i vµ j¾c Phone. §­êng vµo 1 cã j¾c c¾m DIN dïng cho kÕt nèi víi MIC nh¾n tin VR-1001B hoÆc PM-660D

18, J¾c ®Çu vµo BGM [BGM input 1,2]

Mét æ j¾c c¾m RCA víi tiªu chuÈn –20 dB, 10 kΩ,kÕt nèi nguån tÝn hiÖu nh¹c tíi j¾c nµy.

19, §iÒu kiÓn ©m thanh ®Çu vµo BGM.

§iÒu chØnh ©m l­îng cho mçi ®Çu vµo BGM. ¢m l­îng t¨ng lªn nÕu ®iÒu chØnh theo chiÒu kim ®ång hå.

20, J¾c c¾m Line Out.

Mét æ j¾c c¾m RCA víi  tiªu chuÈn 0 dB, 10kΩ. TÝn hiÖu lÊy ra ë ®©y lµ tr­íc chiÕt ¸p ®iÒu chØnh ©m l­îng tæng. Nèi j¾c nµy tíi ®­êng LINE IN cña c¸c thiÕt bÞ kh¸c.

21, J¾c  c¾m Rec Out.

Mét æ j¾c c¾m RCA víi tiªu chuÈn 0 dB, 10kΩ. J¾c nµy ®­îc nèi song song víi ®­êng ra LINE OUT. KÕt nèi víi  m¸y ghi ©m v.v. khi cÇn ghi l¹i néi dung th«ng b¸o ph¸t ra.

22, J¾c c¾m Pre out.

Mét æ j¾c c¾m RCA víi tiªu chuÈn 0 dB, 10kΩ. TÝn hiÖu ra ë d©y ®­îc lÊy sau chiÕt ¸p ®iÒu chØnh ©m thanh tæng. Nèi j¾c c¾m nµy tíi c¸c Amplifier  c«ng suÊt kh¸c.

23, J¾c c¾m Power Amply In.

Mét j¾c c¾m RCA víi tiªu chuÈn 0 dB, 10kΩ. Dïng ®Ó kÕt nèi víi bé tiÒn khuÕch ®¹i hoÆc c¸c thiÕt bÞ bªn ngoµi kh¸c.

24, §­êng nèi tiÕp LINK

æ j¾c c¸i RJ45 dïng ®Ó kÕt nèi víi m¸y VM kh¸c hay víi MÝc tõ xa RM-200M (lªn ®Õn 4 c¸i cho mçi hÖ thèng). §Æc ®iÓm lµ cã ®Çu vµo c©n b»ng ®Ó nhËn tÝn hiÖu tõ RM-200M. Khi 2 m¸y VM ®­îc kÕt nèi víi nhau, th× nèi ”PRE OUT ” cña m¸y chñ (sè 22) víi “POWER AMP IN” cña m¸y con (sè 23) gièng nh­ kÕt nèi LINK - to - LINK gi÷a 2 Amply.

25, §iÒu khiÓn ©m l­îng ®Çu vµo cña MÝc tõ xa.[RM].

§iÒu chØnh møc ©m l­îng ph¸t ®i cho MÝc tõ xa ®· kÕt nèi.

26, §iÒu khiÓn ©m l­îng chu«ng [CHIME].

§iÒu khiÓn møc ©m l­îng ph¸t ®i cña chu«ng ®­îc l¾p ë bªn trong.

27, §iÒu khiÓn ©m l­îng ®iÖn tho¹i.

§iÒu chØnh møc ©m l­îng cña ®Çu vµo ®iÖn tho¹i.

28. §iÓm kÕt nèi bªn ngoµi: [TEL PAGING, CTRL IN 1,3,24 Vout]

(1) §Çu vµo ®iÖn tho¹i [TEL PAGING].

¢m thanh : §Çuvµo c©n b»ng víi tiªu chuÈn yªu cÇu –10dB, 10kΩ.

§iÒu khiÓn: Kh«ng cã ®iÖn ¸p tiÕp xóc víi ®Çu vµo, ®iÖn ¸p më: 30V DC , dßng ng¾n m¹ch: d­íi 0,1A.

(2)  §iÒu khiÓn ®Çu vµo kÝch ho¹t c¸c th«ng b¸o [CTRL IN 1,2,3]

Kh«ng cã ®iÖn ¸p ®èi víi 3 ®Çu vµo tiÕp xóc, ®iÖn ¸p më: 3,3V DC, dßng ®iÖn ng¾n m¹ch: d­íi 1 mA.

(3)  Nguån ra 24 V DC [24V  Out]

Cung cÊp 24 VDC/0,2A tíi bé ®iÒu khiÓn Amplyfier RU - 2001/2002.

29. ChuyÓn m¹ch chøc n¨ng [Setting].

Lùa chän trªn 8 bit DIP SWITCH.

1-   ON/OFF nguån Phantom cho mçi ®­êng vµo 1->3.

2-   ON/OFF tiÕng chu«ng ®iÖn tho¹i th«ng b¸o.

3-   Lùa chän 7 kiÓu chu«ng kh¸c nhau.

4-   Lùa chän MIC/LINE cho c¸c ®­êng vµo 1->3 (xem trang 39 ®Î biÕt thªm chi tiÕt.

30, KÕt nèi ®­êng ®iÒu khiÓn ®Çu vµo / ra [Control I/O]

Mét j¾c 25 ch©n dïng ®Î kÕt nèi .

(1)  §iÒu khiÓn c¸c ®Çu vµo bªn ngoµi:

    C¸c chøc n¨ng d­íi ®©y cã thÓ ®­îc kÝch ho¹t tõ thiÕt bÞ bªn ngoµi.

*) Tin nh¾n cña m¹ch th«ng b¸o b»ng giäng nãi.

*) TiÕng chu«ng

*) Nguån ®iÖn.

*) Th«ng b¸o khÈn cÊp .

*) Ng¾t th«ng b¸o cña thiÕt bÞ.

(2)  C¸ctr¹ng th¸i ®Çu ra

     Khi m¸y ë trong nh÷ng tr­êng hîp sau th× c¸c tÝnh n¨ng t­¬ng øng ®­îc thùc hiÖn.

*) Nh÷ng th«ng b¸o bÊt th­êng víi MÝc tõ xa vµ Amplyfier më réng.

*) BËt nguån AC .

*) BËt ngußn DC .

*) ¢m thanh bÊt th­êng cña m¹ch th«ng b¸o b»ng giäng nãi.

*) HiÓn thÞ b¸o lçi ( FAULT) bËt.

*) C«ng t¾c ®iÖn nguån bËt .

31. KÕt nèi ®iÒu khiÓn Attenuator, ®Çu vµo cña loa ngoµi, ®Çu ra loa.

(1)  §iÒu khiÓn Attenuator bªn ngoµi.

   Mét ®iÓm ®Çu ra cho attenuator bªn ngoµi ch¹y vßng qua.

(2)  §Çu vµo ®­êng loa ngoµi [EXTERNAL SP INPUT].

Cho phÐp tÝn hiÖu vµo tõ Ampyfier bªn ngoµi  Khi th«ng b¸o cña Amply bÞ ng¾t , ®iÓm vµo cña phÇn kÕt nèi ®iÒu khiÓn ®Çu vµo vµ ®Çu ra ®­îc kÝch ho¹t bëi thiÕt bÞ khÈn cÊp, ®Çu ra khuÕch ®¹i c«ng suÊt cña Amply bÞ ng¾t, cho phÐp tÝn hiÖu bªn ngoµi ®­îc truyÒn ®Õn tÊt c¶ c¸c vïng loa.

(3)  §­êng ra loa trùc tiÕp: [DIRECT OUT].

TÝn hiÖu ra th¼ng tõ biÕn ¸p xuÊt cña Amplyfier. Møc ©m l­îng gièng nh­ khi chiÕt ¸p ®iÒu khiÓn ©m l­îng c¸c vïng ®­îc ®Æt ë vÞ trÝ lín nhÊt.

(4)  §Çu ra loa [SP Out, Zone 1-5].

GhÐp nèi víi ®­êng d©y loa . §Çu ra nµy lµ100v, nh­ng cã thÓ chuyÓn thµnh 50v hay 70v tuú vµo sù thay ®æi ë bªn trong.

32. §Çu vµo nguån ®iÖn 24 V DC

Nèi pin hoÆc ¾c quy ( 24V DC/7,5A cho VM -2120, 15A cho VM-2240) tíi ®iÓm ®Êu nµy.

33. AC INLET [AC Mains]

Nèi d©y ®iÖn nguån AC víi lèi vµo nµy.

34. æ cÇu ch×:

Nh÷ng lo¹i cÇu ch× nhá d­íi ®©y (lo¹i 20 mm) ®­îc sö dông:

 Lo¹i 6.3A (cho VM-2120 /120VAC ), 8A(cho VM-2240/120VAC), T2,5A (cho VM- 2120  /230VAC), T3.15A (cho VM-2240 /230 VAC)

Chó ý: khi cÇu ch× bÞ ®øt, ®Çu tiªn ph¶i t×m nguyªn nh©n, sau ®ã míi thay thÕ nã víi lo¹i cïng trÞ sè.

35. §iÓm ®Êu ®Êt tÝn hiÖu

L­u ý ®iÓm ®Êu nµy kh«ng ph¶i lµ ®iÓm ®Êt an toµn cña nguån. Khi bÞ nhiÔu nguån ®iÖn th× nèi ®iÓm nµy víi th©n cña thiÕt bÞ kÕt nèi (nguån ph¸t BGM, amply më réng .v.vv..) ®Ó lµm gi¶m bít nhiÔu ån.

·        1) 0 dB =1v.

·        2) cã thÓ thay ®æi sù c©n b»ng b»ng c¸ch thªm mét bé tuú chän thay ®æi ®Çu vµo IT – 450

·        3) C¶ VM-2120 &VM-2240 ®Òu cã thÓ ®­îc kÕt nèi.

·        4) ¢m chu«ng ph¶i ®­îc ghi tr­íc vµo c¹c CF ®Ó cµi vµo trong m¹ch th«ng b¸o b»ng giäng nãi EV-200. (Xem ch­¬ng 11).

·        5) Nguån tÝn hiÖu ra ®­îc ®­a tíi EXTERNAL SP INPUT nÕu sù kÝch ho¹t th«ng b¸o cña m¸y bÞ c¾t . (xem sè 31 (2)

[B¶ng m¹ch th«ng b¸o EV-200]

Nh÷ng chøc n¨ng tõ sè 36 tíi sè 40 sÏ ®­îc sö dông khi cã m¹ch tuú chän EV-200 ®­îc l¾p r¸p trong m¸y.

36. §iÒu khiÓn ©m l­îng m¹ch th«ng b¸o b»ng giäng nãi

37. Nót ®Èy c¹c ra

    NhÊn nót nµy ®Ó lÊy thÎ CF ra ngoµi.

38. æ c¹c CF

   §ót thÎ CF vµo trong æ nµy..

  Chó ý: Rót thÎ CF ra trong khi ®ang ph¸t th«ng b¸o sÏ lµm cho viÖc th«ng b¸o bÞ dõng l¹i g©y ra lçi.

39. HiÓn thÞ tr¹ng th¸i cña CPU [CPU RUN]:

Cho biÕt t×nh tr¹ng ho¹t ®éng cña b¶ng m¹ch EV-200

- Ho¹t ®éng b×nh th­êng: nh¸y s¸ng loÐ lªn

- Ho¹t ®éng kh«ng b×nh th­êng: s¸ng lªn.

- Kh«ng ho¹t ®éng: t¾t.

40. §äc c¹c CF

    §Ìn nh¸y s¸ng khi ®ang ®äc c¹c CF, vµ s¸ng lªn khi bÞ lçi.

 

 [B¶ng m¹ch gi¸m s¸t SV-200M]

    Nh÷ng chøc n¨ng tõ 41 tíi sè 43 ®­îc sö dông khi m¹ch SV-200M ®­îc l¾p ®Æt   trong m¸y.

41. GhÐp nèi m¹ch gi¸m s¸t vµo/ra [SURVEILLANCE I/O]

 Mét j¾c 25 ch©n ®­îc dïng cho kÕt nèi

- §Æc ®iÓm: 1 ®Çu vµo ®Ó kÝch ho¹t chøc n¨ng gi¸m s¸t (ph¸t hiÖn háng) vµ 1 ®Çu ra ®Ó b¸o kÕt qu¶ ph¸t hiÖn sai, háng.

- KiÓm tra sù ho¹t ®éng cña phÇn c«ng suÊt m¸y, ®­êng d©y loa bÞ chËp..., nÕu ph¸t hiÖn cã lçi, ®Çu ra cña bé kiÓm tra sÏ bËt s¸ng ®Ìn b¸o lçi [Fault].

- Chøc n¨ng gi¸m s¸t ®­êng d©y loa sÏ thùc hiÖn t¹m dõng viÖc truyÒn th«ng b¸o khi Amply ®­îc kÝch ho¹t tõ thiÕt bªn ngoµi hay bé hÑn giê ë bªn trong. Trong tr­êng hîp nµy, bé phËn hiÓn thÞ All zone nh¸y s¸ng cho biÕt th«ng b¸o ®ang bÞ t¹m dõng. Khi ®­êng d©y loa bÞ chËp ®­îc x¸c ®Þnh, th× ®Ìn b¸o lçi [Fault] (sè 15) bËt s¸ng cïng mét lóc víi ®Ìn b¸o vïng loa t­¬ng xøng nh¸y s¸ng.

42. PhÝm ®Æt trë kh¸ng ®­êng d©y loa [Set].

     §o vµ ®Æt gi¸ trÞ trë kh¸ng cho mçi ®­êng d©y loa.

43. PhÝm kiÓm tra ®­êng d©y [Check].

     KiÓm tra trë kh¸ng mçi ®­êng d©y loa ®Ó ph¸t hiÖn sai háng .

 

6.2. MÝc tõ xa RM-200M.

1, Mic cæ ngçng : Lo¹i Micro ®a h­íng

2, Tªn m¸c: Cµi nh·n m¸c (kh«ng dÇy h¬n 0,2mm) ®Ó chØ tªn mçi lo¹i vµ chØ dÉn   (xem trang 50”Name label preparation”.)

3, HiÓn thÞ nguån ®iÖn (Power):

    §Ìn s¸ng xanh khi ®iÖn ®­îc cung cÊp vµo m¸y.

4, HiÓn thÞ lçi:[Fault]:

S¸ng vµng khi ®Ìn b¸o lçi ë mÆt phÝa tr­íc cña VM hiÓn thÞ ¸nh s¸ng vµng, cho biÕt cã sù kÕt nèi sai gi÷a thiÕt bÞ vµ Amply VM.

5, HiÓn thÞ khÈn cÊp [Emergecy]:

   S¸ng ®á khi Amplyfier VM ë trong chÕ ®é khÈn cÊp. (xem trang 20).

6, Nót truyÒn th«ng tin khÈn cÊp [Emergency].

    NhÊn vµo nót nµy sau khi bËt n¾p b¶o vÖ khi cÇn truyÒn ®i th«ng b¸o khÈn cÊp.

7, HiÓn thÞ nhãm 1&2 (Group 1&2):

    BËt s¸ng xanh khi chän nhãm t­¬ng øng.

8, PhÝm nhãm 1,2 (Group 1,2)

    NhÊn phÝm nµy ®Ó ph¸t th«ng b¸o tíi nhãm t­¬ng øng (xem trang 41)

9, HiÓn thÞ tÊt c¶ c¸c vïng (ALL-ZONE):

    BËt s¸ng xanh khi chän phÝm th«ng b¸o tíi tÊt c¶ c¸c vïng.

10, PhÝm th«ng b¸o tíi tÊt c¶ c¸c vïng [All-Zonne].

    NhÊn phÝm nµy ®Ó truyÒn dÉn th«ng b¸o tíi tÊt c¶ c¸c vïng.

11, PhÝm chän vïng (Zone 1-5)

    Lùa chän nh÷ng vïng cÇn th«ng b¸o theo yªu cÇu(vïng 1->5)

12, HiÓn thÞ vïng (Zone1-5):

    BËt s¸ng xanh khi chän ®­îc vïng truyÒn th«ng b¸o t­¬ng øng.

13, Tin nh¾n (1-5)/FÝm chän vïng (6-10):

(1) Khi chØ cã 1 VM-2120 hay VM-2240. Chän c¸c tin nh¾n 1->5 ®­îc ghi s½n   tõ tr­íc trong m¹ch th«ng b¸o EV-200.

(2) Khi 2 VM-2120 hay VM-2240 ®­îc kÕt nèi, chän vïng truyÒn ®i th«ng b¸o tõ vïng 6->10.

14, Tin nh¾n (1-5)/ hiÓn thÞ vïng (6-10):

    S¸ng xanh khi phÝm chän vïng tin nh¾n t­¬ng øng ®­îc nhÊn.

15, HiÓn thÞ bËn (BYSY):

    S¸ng vµng cam hoÆc xanh l¸ c©y khi cã nguån ©m thanh kh¸c cña m¸y ®ang ho¹t  ®éng :

      - Mµu vµng cam: RM-200M kh«ng thÓ ho¹t ®éng.

      - Mµu xanh l¸ c©y: RM-200M cã thÓ ng¾t qu·ng m¸y bËn.

16, HiÓn thÞ ®ang sö dông (IN USE)

    S¸ng xanh khi RM-200M ®ang ho¹t ®éng.

17, PhÝm nãi [Talk]

    Cã thÓ chän 1 trong 2 chÕ ®é d­íi ®©y (xem trang 40).

(1) NhÊn vµo hÖ thèng nãi:

    Khi phÝm ®­îc nhÊn, nh÷ng th«ng b¸o tõ MÝc cã thÓ ®­îc thùc hiÖn vµ kÕt thóc  khi bu«ng phÝm ra.

(2) Kho¸ hÖ thèng nãi:

    NhÊn mét c¸i cho phÐp c¸c th«ng b¸o tõ MÝc cã thÓ ®­îc thùc hiÖn. NhÊn l¹i phÝm nµy lÇn n÷a ®Ó kÕt thóc th«ng b¸o.

Chó ý: trong phÇn truyÒn ®i th«ng tin khÈn cÊp, phÝm nãi ho¹t ®éng trong c¬ phÇn “nhÊn vµo hÖ thèng nãi” “kho¸ hÖ thèng nãi”.

 

18, J¾c c¾m nguån ®iÖn DC [DC POWER IN].

    *) 1 J¾c kh«ng cùc tÝnh dïng ®Ó nçi víi nguån ®iÖn 24-V DC (xem trang 59).

    *) Amply VM chØ cã thÓ cung cÊp ®iÖn nguån cho mét Mic tõ xa.

       (§iÖn trë ®­êng d©y: trong kho¶ng 40 ohm/1 ®­êng).

19, HiÓn thÞ kÕt nèi [Link].

    Mét j¾c c¸i RJ45 dïng ®Ó kÕt nèi víi Amply VM hoÆc Micro RM-200M kh¸c  (lªn ®Õn 4 c¸i mçi hÖ thèng). Sö dông c¸p lo¹i 5 STP.

20, §iÒu kiÓn ©m l­îng mÝc [Mic]:

    §iÒu chØch ©m l­îng cña mÝc cæ vÞt hoÆc lµ mÝc ®Çu vµo bªn ngoµi. (sè 21).

21, §Çu vµo cña Mic bªn ngoµi [Extenal mic in]:

    Mét j¾c cã ®­êng kÝnh 3,5 mm dïng ®Ó kÕt nèi víi Mic ®iÖn dung kh¸c. C¾m 1 phÝch c¾m mini ®Ó chuyÓn nguån ©m thanh tõ MÝc cÇn ®­îc kÕt nèi tíi j¾c nµy.

22, HiÓn thÞ më réng [Extension]

    KÕt nèi MÝc më réng RM-210. Sö dông c¸p ®­îc cÊp cho RM-210.

23. Chøc n¨ng cµi ®Æt

    §­îc sö dông ®Ó ®Æt sè l­îng MÝc tõ xa (1->4) vµ c¸c chøc n¨ng nh­ trong “b¶ng ®Æt chøc n¨ng” d­íi ®©y.

 

6.3 MÝc më réng tõ xa RM-210:

    RM-210 ®­îc sö dông ®Ó chän tin nh¾n cña m¹ch th«ng b¸o b»ng giäng nãi EV-200 khi kÕt nèi víi VM-2120 hoÆc VM-2240.

 

[PhÝa trªn ®Ønh]

1, Tªn m¸c:

    Cµi mét nh·n m¸c (kh«ng dµy h¬n 0,2mm) ®Ó chØ tªn cña mçi phÝm ®iÒu khiÓn vµ ®Ìn hiÓn thÞ (xem trang 50).

2, HiÓn thÞ tin nh¾n:

    S¸ng xanh khi phÝm lùa chän tin nh¾n t­¬ng xøng (1-5) ®­îc nhÊn.

3, PhÝm chän tin nh¾n:

    Lùa chän tin nh¾n truyÒn ®i (1-5)

4, HiÓn thÞ më réng:

    KÕt nèi víi mÝc tõ xa RM-200M ,sö dông c¸p chuyªn dông cho lo¹i nµy.

 

7. S¬ ®å hÖ thèng .

7.1. S¬ ®å ®Êu nèi Mic tõ xa víi Amply VM

§Æt tæng sè (0->5) thiÕt bÞ (1 Amply VM phô vµ 4 mÝc RM-200M ) ®­îc kÕt nèi víi Amply VM chñ b»ng c¸ch sö dông DIP SWITCH  SW3 cña Amply VM chñ : sè 6, sè 7 vµ sè 8 “sè cña nh÷ng thiÕt bÞ kÕt nèi”.

L­u ý r»ng: Nh÷ng DIP SWITCH trong m¸y VM con kh«ng ®­îc sö dông

§Æt sè l­îng cña MÝc tõ xa (1->4) sö dông DIP SW sè 1 vµ sè 2 ë phÝa bªn ph¶i MÝc. Sè MIC ®­îc ®Æt bÊt kÓ trËt tù kÕt nèi cñaMic nh­ thÕ nµo. (xem trang 40).

7.2. Chøc n¨ng ho¹t ®éng trªn Mic tõ xa

Sù kh¸c nhau cña phÝm chän vïng loa/ tin nh¾n phô thuéc vµo Amply VM ®­îc kÕt nèi nh­ miªu t¶ d­íi ®©y:

(1)  5 vïng loa víi 1 Amply VM

(2)  5 vïng loa víi 1 Amply VM (®­îc l¾p m¹ch EV-200).

(3)  10 vïng loa víi 2 Amply VM

(4)  10 vïng loa víi 2 Amply (®­îc l¾p m¹ch EV-200).

7.3. KÕt nèi gi÷a mÝc tõ xa vµ Amply VM.

Sö dông c¸p chuyªn dông, nèi gi÷a 1 hay nhiÒu Amply VM víi 1 hoÆc nhiÒu MÝc tõ xa theo ®­êng LINK . Chóng cã thÓ kÕt nèi ®­îc trong bÊt cø tr­êng hîp nµo. (2 vÝ dô vÒ sù kÕt nèi xem d­íi ®©y):

-Tiªu chuÈn ph©n lo¹i c¸p  TIA/EIA –568A.

CÆp c¸p UTP – CAT5

Tæng chiÒu dµi cña c¸p nèi ph¶i d­íi 800m

a+b+c+d+e </800m.

7.4. Nguån cung cÊp tõ Amply VM cho MIC tõ xa:

Amplyfier VM chØ cã thÓ cung cÊp ®iÖn cho 1 MÝc tõ xa. V× thÕ mçi MÝc tõ xa cßn l¹i cÇn ph¶i cã nguån cung cÊp 24V DC cho chÝnh b¶n th©n nã.

(1)  §iÖn nguån cung cÊp qua c¸p nèi LINK

(2)  Nguån cung cÊp ®iÖn sö dông c¸p kh¸c lo¹i c¸p nèi LINK.

 

8. TruyÒn th«ng b¸o khÈn cÊp (B¸o ®éng vµ s¬ t¸n)

8.1.ThiÕt bÞ truyÒn th«ng b¸o khÈn cÊp

 

8.2. C¸c phÝm, bé phËn hiÓn thÞ sö dông cho th«ng b¸o khÈn cÊp:

HÖ thèng Amply ®iÒu hµnh VM-2120/ -2240.

8.3. Ph¸t th«ng b¸o khÈn cÊp (VD ®iÓn h×nh):

B­íc 1: Ph¸t th«ng b¸o b¸o ®éng:

BËt nót ph¸t th«ng b¸o khÈn cÊp ë Mic tõ xa RM-200.

Mét chuçi ©m b¸o ®éng vµ th«ng b¸o khÈn cÊp ®­îc ghi tõ tr­íc sÏ lu©n phiªn nhau truyÒn tíi tÊt c¶ nh÷ng vïng ®· ®­îc cµi ®Æt. §Ìn b¸o “KhÈn cÊp”cña RM-200M vµ Amply bËt lªn.

Nh÷ng th«ng b¸o b¸o ®éng ph¸t ®i sÏ c¾t tÊt c¶ c¸c th«ng b¸o hiÖn thêi.

TÝn hiÖu b¸o ®éng còng cã thÓ ho¹t ®éng khi ®Çu vµo b¸o ®éng khÈn cÊp ®­îc kÝch ho¹t bëi hÖ thèng b¸o ch¸y hoÆc c¸c thiÕt bÞ ®­îc kÕt nèi bªn ngoµi.

[VD vÒ th«ng b¸o b¸o ®éng].

[...TÝn hiÖu b¸o ®éng...] Xin h·y l­u ý, chu«ng b¸o ho¶ ho¹n ®ang cho biÕt cã ch¸y. B©y giê chóng t«i ®ang kiÓm tra . Xin h·y ®îi nghe th«ng b¸o tiÕp theo.

 

B­íc 2: Ph¸t  ®i th«ng b¸o di chuyÓn

Sau khi ph¸t ®i th«ng b¸o ®· ®­îc ch­¬ng tr×nh cµi ®Æt, nã sÏ tù ®éng bËt sang truyÒn ®i th«ng b¸o di chuyÓn, víi 1 chuçi ©m thanh tÝn hiÖu di chuyÓn vµ 1 th«ng b¸o di t¶n ®· ®­îc ghi l¹i tõ tr­íc sÏ lu©n phiªn nhau truyÒn ®i tíi c¸c vïng .

(Th«ng b¸o di chuyÓn còng cã thÓ ho¹t ®éng khi kÝch ho¹t ®Çu vµo th«ng b¸o di chuyÓn khÈn cÊp bëi hÖ thèng b¸o ch¸y hoÆc c¸c thiÕt bÞ ®­îc kÕt nèi bªn ngoµi)

[VD vÒ th«ng b¸o di chuyÓn ]

[...TÝn hiÖu di chuyÓn...] Cã löa ch¸y. Xin h·y di chuyÓn ra khái ®©y ngay.

 

B­íc 3 : Th«ng b¸o b»ng MÝc (Th«ng b¸o nµy cã thÓ thùc hiÖn trong b­íc 1 hoÆc b­íc 2).

3-1. NhÊn gi÷ nót phÝm nãi cña MÝc tõ xa ®Ó ng¾t viÖc truyÒn ®i th«ng b¸o khÈn cÊp (B¸o ®éng hoÆc th«ng b¸o di chuyÓn), cho phÐp ph¸t th«ng b¸o cña MÝc tíi toµn bé c¸c vïng.

3-2.Th«ng b¸o cña MÝc sÏ kÕt thóc khi phÝm nãi ®­îc nh¶ ra vµ hÖ thèng  trë l¹i víi viÖc truyÒn th«ng b¸o di t¶n bÊt kÓ th«ng b¸o b»ng Mic ®· thùc hiÖn th«ng b¸o b¸o ®éng hay th«ng b¸o di t¶n vv..

Chó ý: Trong viÖc ph¸t ®i th«ng b¸o khÈn cÊp, phÝm nãi sÏ ho¹t ®éng trong chÕ ®é ”NhÊn ®Ó nãi” bÊt kÓ viÖc cµi ®Æt chÕ ®é ho¹t ®éng cho nã (b»ng nót ®Æt chøc n¨ng sè 4 cña RM-200M).

B­íc 4: KÕt thóc viÖc ph¸t th«ng b¸o khÈn cÊp:

§Ó kÕt thóc viÖc truyÒn th«ng b¸o khÈn cÊp, kÝch ho¹t ®Çu vµo Stop Emergency b»ng c¸ch kÕt nèi víi c¸c thiÕt bÞ bªn ngoµi t­¬ng xøng (phï hîp). ThiÕt bÞ trë l¹i chÕ ®é truyÒn ®i th«ng b¸o chung tr­íc ®ã. Sau ®ã ®Ìn b¸o khÈn cÊp cña RM-200M vµ Amply VM ®Òu t¾t.

Nh÷ng l­u ý:

*) ViÖc ph¸t ®i th«ng b¸o khÈn cÊp lu«n lu«n ®­îc ®Æt ë møc ©m l­îng cao nhÊt. ChiÕt ¸p ©m l­îng cña c¸c vïng vµ ë m¸y kh«ng cã t¸c dông trong viÖc ph¸t ®i th«ng b¸o khÈn cÊp.

*) ViÖc dõng ph¸t th«ng b¸o khÈn cÊp kh«ng thÓ thùc hiÖn b»ng MÝc tõ xa.

*) NÕu viÖc ph¸t ®i th«ng b¸o khÈn cÊp bÞ dõng l¹i, sö dông phÝm ®Æt l¹i, ThiÕt bÞ kh«ng thÓ quay trë l¹i chÕ ®é cò cña nã nh­ tr­íc khi th«ng b¸o khÈn cÊp ®­îc kÝch ho¹t.

*) Khi Amply kh«ng ®­îc l¾p m¹ch EV-200 mµ ®­îc ®Æt trong chÕ ®é th«ng b¸o khÈn cÊp, th× th«ng b¸o tõ  mÝc tõ xa cã thÓ truyÒn ®i toµn bé c¸c vïng. NhÊn nót Talk cña mÝc tõ xa ®Ó thùc hiÖn  th«ng b¸o.

*1. Yªu cÇu ph¶i l¾p m¹ch th«ng b¸o b»ng giäng nãi EV-200.

*2. §Êu nèi víi ®­êng ®iªï khiÓn  I/O.

*3. Yªu cÇu ph¶i ghi ©m tÝn hiÖu b¸o ®éng, tin nh¾n th«ng b¸o, & sè lÇn lÆp l¹i trªn c¹c CF .

*4. Yªu cÇu ph¶i ghi ©m tÝn hiÖu di t¶n vµ tin nh¾n truyÒn ®i trªn c¹c CF .

*5. ThiÕt bÞ ®­îc ®Æt trong chÕ ®é ho¹t ®éng nµy khi Switch chøc n¨ng bªn trong (SW3-3)®­îc ®Æt ë vÞ trÝ ®Æt tr­íc cña nhµ m¸y (Factory-preset position). Switch nµy cã thÓ ®­îc sö dông ®Ó chuyÓn mÝc vÒ chÕ ®é” c©m” sau khi th«ng b¸o kÕt thóc (Xem trang 40 “ Nh÷ng Switch chøc n¨ng bªn trong Amply”).

L­y ý r»ng kiÓu ®Æt hÖ thèng trong chÕ ®é “c©m” sau khi 1 th«ng b¸o b»ng Mic ®­îc thùc hiÖn, vÉn cho phÐp nh÷ng th«ng b¸o tiÕp theo ®­îc thùc hiÖn. V× vËy th«ng b¸o khÈn cÊp sö dông micliªn tôc ®­îc lÆp l¹i ®Ó s¬ t¸n mäi ng­êi trong toµ nhµ tíi n¬i  an toµn.

8.4.TruyÒn ®i c¸c th«ng b¸o khÈn cÊp nèi tiÕp nhau

*1. §iÓm ®Êu nèi ®iÒu khiÓn I/O ®­îc l¾p ë mÆt ®»ng sau Amply. ViÖc truyÒn th«ng b¸o khÈn cÊp còng cã thÓ bÞ dõng l¹i b»ng c¸ch nhÊn vµo phÝm Reset ë mÆt ®»ng tr­íc .

Chó ý: Tuy vËy, nh÷ng vïng mµ Amply võa truyÒn th«ng b¸o tr­íc khi th«ng b¸o khÈn cÊp ®­îc kÝch ho¹t cã thÓ thay ®æi.

*2. ViÖc truyÒn ®i th«ng b¸o chung kh«ng ®­îc l­u l¹i tuú thuéc vµo kiÓu cña nã.

[ChÕ ®é khÈn cÊp]

*) ChÕ ®é khÈn cÊp ®Ò cËp tíi n¬i mµ Amply VM thùc hiÖn truyÒn ®i th«ng b¸o khÈn cÊp hay lµ n¬i “ ®iÒu khiÓn c¾t ®i th«ng b¸o cña Amply VM” tÝn hiÖu ®­îc truyÒn tõ c¸c thiÕt bÞ th«ng b¸o khÈn cÊp bªn ngoµi tíi Amply VM (xem trang 36).

*) Khi Amply VM ®­îc ®Æt trong chÕ ®é khÈn cÊp nghÜa lµ nã ®­îc ­u tiªn tr­íc chÕ ®é ph¸t th«ng b¸o chung. §Ìn b¸o khÈn cÊp cña Amply vµ Mic tõ xa bËt s¸ng.

[L­u gi÷ vµo môc ®Ých ph¸t ®i th«ng b¸o chung].

Khi chÕ ®é th«ng b¸o chung bÞ c¾t chuyÓn sang chÕ ®é khÈn cÊp, th× 1 vµi th«ng b¸o ®­îc l­u l¹i sau khi chÕ ®é khÈn cÊp kÕt thóc, & 1 sè th× kh«ng l­u l¹i ®­îc.

 

 

 

 

 

 

Th«ng b¸o cã thÓ l­u ®­îc

Th«ng b¸o kh«ng thÓ l­u ®­îc

 

Th«ng b¸o ®ã kh«ng ®­îc kÝch ho¹t b»ng tay hay ®iÒu khiÓn tõ thiÕt bÞ bªn ngoµi.

*) Th«ng b¸o tõ c¸c ®Çu vµo1->3 kh«ng kÝch ho¹t b»ng ®­êng ®iÒu khiÓn ®Çu vµo (CTRL1->3)

*)Th«ng b¸o tõ c¸c ®Çu vµo BGM 1&2

 

Th«ng b¸o ®ã ®­îc kÝch ho¹t b»ng tay hay ®iÒu khiÓn b»ng thiÕt bÞ bªn ngoµi.

*)Th«ng b¸o tõ c¸c ®Çu vµo 1->3 ®­îc kÝch ho¹t b»ng ®iÒu khiÓn ®Çu vµo (CTRL1->3)

*) Th«ng b¸o b»ng MÝc tõ xa .

*) Nh¾n tin ®iÖn tho¹i.

*) Th«ng b¸o tin nh¾n.

*) Chu«ng Westminster .

 

9, Thùc hiÖn th«ng b¸o t¹i Amply.

9.1. Th«ng b¸o b»ng Mic (ho¹t ®éng b»ng ®iÒu khiÓn ®Çu vµo)

 

NhÊn liªn tiÕp vµo phÝm nhÊn ®Ó nãi cña mÝc

( NÕu mÝc ®ang ë d¹ng kho¸, ®Æt møc ®Õn vÞ trÝ ON )

 

Thùc hiÖn 1 th«ng b¸o b»ng mÝc

 

Nh¶ tay ra khái phÝm nhÊn ®Ó nãi cña MÝc

( NÕu mÝc ë d¹ng kho¸, ®Æt mÝc ë vÞ trÝ OFF )

 

§Êu nèi ®­êng ®iÒu khiÓn ®Çu vµo(CTRL1->3) ( xem trang 32)

Chó ý:

*) MÝc nh¾n tin PM-660D cña TOA (cho ®Çu vµo1) ®­îc trang bÞ s½n víi phÝm nãi.

*) Khi sö dông MÝc th«ng th­êng, cÇn ph¶i lµm phÝm nhÊn ®Ó nãi .

 

9.2. Ph¸t nh¹c nÒn

Chän vïng cÇn ph¸t

(sö dông phÝm chän vïng1->5 hoÆc All ë mÆt tr­íc Amply VM)

 

B¾t ®Çu ph¸t nh¹c nÒn (m¸y CD hoÆc Cassette ...)

 

§iÒu chØnh ©m l­îng

§iÒu chØnh chiÕt ¸p ©m l­îng ®Çu vµo BGM ë mÆt tr­íc Amply VM

 

§iÒu chØnh ©m thanh

§iÒu chinhe chiÕt ¸p Treble/Bass cña BGM ë mÆt tr­íc Amply VM

 

10, Micro th«ng b¸o tõ xa

10.1.Nh÷ng phÇn hiÓn thÞ vµ tÝnh n¨ng ho¹t ®éng

C¸c chøc n¨ng ho¹t ®éng, ph¸t c¸c tin nh¾n th«ng b¸o ®· ®­îc ghi vµ c¸c phÇn hiÓn thÞ kh¸c nhau phô thuéc vµo s¬ ®å ®Êu nèi Amlpy ( 5 vïng hoÆc 10 vïng). VD nh­ h×nh vÏ cho thÊy tÝnh n¨ng ho¹t ®éng cña 1 Amply víi 5 vïng cã l¾p m¹ch th«ng b¸o b»ng giäng nãi .(S¬ ®å h×nh thøc ®Êu nèi cho c¸c Amply kh¸c, xem trang 14)

(S¬ ®å)

 

 

Chó ý:

*) C¶ hai hiÓn thÞ m¸y bËn vµ ®ang sö dông cho biÕt tr¹ng th¸i s½n sµng thùc hiÖn c¸c th«ng b¸o b»ng Mic sau khi ®· chän vïng th«ng b¸o b»ng c¸c phÝm“ TÊt c¶ c¸c vïng, vïng, nhãm”. HiÓn thÞ cña chóng cho biÕt kh«ng cÇn ph¶i lµm g× khi ph¸t ®i c¸c tin nh¾n th«ng b¸o ®· ®­îc ghi tr­íc.

*) Møc ­u tiªn cña c¸c th«ng b¸o b»ng MÝc tõ xa vµ c¸c tin nh¾n ®· ®­îc ghi (xem trang 26).

[¢m l­îng th«ng b¸o]

TÊt c¶ c¸c th«ng b¸o (bao gåm c¶ tin nh¾n ®· ghi ) tõ mÝc tõ xa ®Òu ®­îc truyÒn ®i ë møc ©m l­îng lín nhÊt bÊt kÓ viÖc ®iÒu khiÓn ©m l­îng cña chiÕt ¸p “Master” chñ vµ c¸c vïng. Còng vËy, Amply cã thÓ ®iÒu khiÓn R¬le ®Ó cho c¸c th«ng b¸o ®i qua c¸c Attenuator cña loa bªn ngoµi .

10.2. Thùc hiÖn th«ng b¸o

Cã 4 kiÓu sau ®©y cã thÓ thùc hiÖn ®­îc:

Th«ng b¸o tíi tÊt c¶ c¸c vïng, tõng vïng riªng biÖt, tõng nhãm, vµ ph¸t ®i  tin nh¾n. PhÇn nµy miªu t¶ c¸ch thùc hiÖn mçi lo¹i:

(1) Ph¸t ®i th«ng b¸o cïng 1 lóc tíi tÊt c¶ c¸c vïng.

B­íc 1: - NhÊn phÝm “All-Zone”.

- HiÓn thÞ “All Zone vµ ®Ìn hiÓn thÞ cña c¸c vïng (1->5) s¸ng.                          (NhÊn phÝm All Zone tiÕp ®Ó huû bá).

 

(2) Ph¸t ®i th«ng b¸o tíi tõng vïng riªng biÖt

B­íc 1: Chän vïng muèn truyÒn ®i b»ng c¸ch nhÊn phÝm “ZONE”.

HiÓn thÞ vïng t­¬ng øng sÏ bËt s¸ng. Cã thÓ chän cïng lóc 2 hay nhiÒu vïng (§Ó huû bá sù chän lùa, nhÊn l¹i phÝm Zone lÇn n÷a).

Chó ý: Khi ®Ìn hiÓn thÞ ” All Zone” vÉn s¸ng, th× kh«ng thÓ huû nh÷ng vïng riªng biÖt b»ng c¸ch nhÊn phÝm “Zone”cña chóng. Trong tr­êng hîp nµy nhÊn phÝm ALL-ZONE ®Ó huû tÊt c¶ c¸c vïng, sau ®ã chän nh÷ng vïng riªng biÖt víi c¸c phÝm cña chóng.

 

(3) Ph¸t ®i th«ng b¸o tíi nhãm

ViÖc truyÒn ®i th«ng b¸o tíi c¸c vïng riªng biÖt ®­îc Ên ®Þnh cho nhãm 1 vµ 2 ®ßi hái ph¶i ®­îc lËp ch­¬ng tr×nh tr­íc cho Amply VM (xem trang 41).

VD truyÒn th«ng b¸o cho nhãm 1...

 

B­íc 1 : Chän nhãm yªu cÇu b»ng c¸ch nhÊn vµo phÝm GROUP .

§Ìn hiÓn thÞ cña nhãm ®­îc chän vµ c¸c vïng ®­îc Ên ®Þnh cho nhãm ®ã sÏ s¸ng. Còng cã thÓ lùa chän cïng mét lóc c¶ 2 nhãm.

VD truyÒn ®i th«ng b¸o cho c¶ 2 nhãm  ...

( §Ó huû bá lùa chän, nhÊn l¹i phÝm Group tiÕp).

 

(4) Ph¸t ®i tin nh¾n th«ng b¸o

C¸c tin nh¾n (1->5) ®­îc Ên ®Þnh cho c¸c nhãm th«ng b¸o cÇn ph¶i ®­îc lËp ch­¬ng tr×nh tr­íc cho Amply (xem trang 52).

B­íc 1 : B¾t ®Çu th«ng b¸o.

Chän tin nh¾n mong muèn víi phÝm “MESSAGE 1->5”

§Ìn hiÓn thÞ tin nh¾n chØ s¸ng khi th«ng b¸o ®­îc thùc hiÖn.

TIP (§Çu, ®Ønh, chãp): Th«ng b¸o tin nh¾n còng cã thÓ ®­îc thùc hiÖn b»ng c¸ch dïng 1 tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ®­a tíi kÕt nèi víi phÇn ®iÒu khiÓn I/O ®­îc l¾p ë mÆt phÝa sau cña Amply (xem trang 36).

Nh÷ng ©m thanh tin nh¾n ®· ghi , ®­îc truyÒn ®i tíi nhãm ®· lùa chän.

Chó ý:

Khi ®Ìn b¸o tin nh¾n kh«ng s¸ng, ®iÒu ®ã cho biÕt r»ng cã mét th«ngb¸o kh¸c ®ang ®­îc thùc hiÖn víi møc ­u tiªn cao h¬n.

B­íc 2: KÕt thóc th«ng b¸o

*) Khi tin nh¾n th«ng b¸o kÕt thóc, th× hiÓn thÞ tin nh¾n sÏ t¾t.

*)NhÊn tiÕp phÝm MESSAGE trong khi truyÒn tin nh¾n sÏ kÕt thóc qu¸ tr×nh truyÒn ®i tin nh¾n.

Chó ý: Rót thÎ CF ra trong khi truyÒn tin nh¾n sÏ lµm dõng viÖc truyÒn tin nh¾n dë dang.

 

Ho¹t ®éng chung ®ång thêi víi tÊt c¶ c¸c vïng/tõng vïng / nhãm.

Sù ho¹t ®éng d­íi ®©y lµ phÇn tiÕp sau cña b­íc 1 trong trang tr­íc.

B­íc 2: KiÓm tra ®Ìn b¸o bËn

(1)  Khi ®Ìn hiÓn thÞ t¾t, cho biÕt c¸c thiÕt bÞ kÕt nèi kh¸c kh«ng sö dông ®Ó truyÒn th«ng b¸o .

(2)  Khi ®Ìn hiÓn thÞ s¸ng, cho biÕt cã thiÕt bÞ kÕt nèi kh¸c ®ang ®­îc sö dông ®Ó truyÒn ®i th«ng b¸o.

Chó ý:

*) Khi ®Ìn hiÓn thÞ nh¸y s¸ng mµu vµng cam, b¹n kh«ng thÓ thùc hiÖn bÊt cø th«ng b¸o nµo.

*) Khi ®Ìn hiÓn thÞ ¸nh s¸ng xanh, th«ng b¸o cña b¹n cã thÓ ®­îc truyÒn ®i b»ng c¸ch ng¾t qu·ng c¸c th«ng b¸o kh¸c.

PhÝm Talk cña Mic tõ xa cã thÓ ®Æt ë chÕ ®é “nhÊn ®Ó nãi” hoÆc “kho¸”.

 

ChÕ ®é : NhÊn ®Ó nãi

B­íc 3 : B¾t ®Çu th«ng b¸o

3.1. NhÊn vµ gi÷ phÝm Talk

Mét chuçi ©m thanh chu«ng b¾t ®Çu ®­îc ph¸t ®i trªn toµn bé c¸c vïng. ( NÕu nh­ chøc n¨ng Chime bÞ háng, th«ng b¸o mÝc cã thÓ ®­îc thùc hiÖn trªn sù suy gi¶m cña phÝm Talk).

§Ìn b¸o ®ang sö dông(In-use) sÏ bËt s¸ng.

*) Cã thÓ ®Æt tõ 1 -> 7 lo¹i ©m thanh  chu«ng kh¸c nhau cho Amply, nã còng cã thÓ bÞ háng chøc n¨ng nµy.(chi tiÕt xem trang 29).

3.2. Sau khi tiÕng chu«ng kÕt thóc, sö dông MÝc ®Ó thùc hiÖn th«ng b¸o.

B­íc 4 : KÕt thóc th«ng b¸o

Khi nh¶ phÝm Talk ra sÏ ph¸t ra chuçi ©m thanh chu«ng b¸o (ChØ khi chøc n¨ng chu«ng 4 ©m ®­îc sö dông) kÕt thóc qu¸ tr×nh th«ng b¸o.

 

ChÕ ®é : Khãa

B­íc 3 : B¾t ®Çu qu¸ tr×nh th«ng b¸o

3.1. NhÊn  phÝm “TALK”.

Mét chuçi ©m thanh chu«ng b¾t ®Çu ®­îc ph¸t trªn toµn bé c¸c vïng. ( NÕu nh­ chøc n¨ng Chime bÞ háng, th«ng b¸o mÝc cã thÓ ®­îc thùc hiÖn trªn sù suy gi¶m cña phÝm Talk).

§Ìn b¸o ®ang sö dông(In-use) sÏ bËt s¸ng.

*) Cã thÓ ®Æt tõ 1 -> 7 lo¹i ©m chu«ng kh¸c nhau cho Amply, nã còng cã thÓ bÞ háng chøc n¨ng nµy.(chi tiÕt xem trang 29).

3.2. Sau khi tiÕng chu«ng kÕt thóc, sö dông MÝc ®Ó thùc hiÖn th«ng b¸o.

B­íc 4 : KÕt thóc th«ng b¸o

NhÊn l¹i phÝm Talk lÇn n÷a sÏ ph¸t ra chuçi ©m thanh chu«ng b¸o (ChØ khi chøc n¨ng chu«ng 4 ©m ®­îc sö dông) kÕt thóc qu¸ tr×nh th«ng b¸o.

 

11. Møc ­u tiªn cña c¸c th«ng b¸o .

11.1. Møc ­u tiªn gi÷a c¸c nguån ©m th«ng b¸o

*) Khi ph¸t th«ng b¸o cã møc ­u tiªn cao nã sÏ c¾t c¸c th«ng b¸o hiÖn thêi cã møc ­u tiªn thÊp ®Ó nh­êng cho th«ng b¸o cã møc ­u tiªn cao h¬n. Sau khi hoµn thµnh viÖc ph¸t ®i th«ng b¸o cã møc ­u tiªn cao th× viÖc ph¸t th«ng b¸o cã møc ­u tiªn thÊp tõ lóc tr­íc ®­îc tù ®éng tiÕp tôc. Khi ph¸t nh¹c nÒn (BGM) (cã møc ­u tiªn 4), nã còng cã thÓ bÞ trén lÉn víi th«ng b¸o kh¸c hoÆc ©m l­îng cña nã bÞ gi¶m xuèng mµ kh«ng t¾t h¼n .(xem trang 28).

*) Nguån ©m thanh th«ng b¸o víi nh÷ng møc ­u tiªn tõ 1-3 nh­ ë b¶ng d­íi ®©y cã thÓ ®Æt cho 1 hay nhiÒu tr­êng hîp ­u tiªn víi c¸c DIP SWITCH (trõ: møc ­u tiªn 3 cho c¸c ®Çu vµo 1-3).

*)C¸c møc ­u tiªn cã g¹ch ch©n ë d­íi ®­îc ®Æt s½n t¹i nhµ m¸y.

 

 

B¶ng

 

1*  Factorry-Preset to mic. §Ó cµi ®Æt, xem trang 39.

2*  Cµi ®Æt møc ­u tiªn 1 hoÆc 2 cho c¸c ®Çu vµo tõ 1-3 dïng cho c¸c th«ng b¸o ®­îc kÝch ho¹t b»ng c¸c ®iÒu khiÓn ®Çu vµo t­¬ng øng cña chóng(CTRL In 1-3)  møc ­u tiªn 3 ®­îc dïng cho viÖc ph¸t c¸c th«ng b¸o kh«ng cÇn ph¶i kÝch ho¹t ®­êng ®iÒu khiÓn ®Çu vµo (b»ng phÝm chän vïng ë ®»ng tr­íc cña Amply).

3* Chu«ng b¸o ­u tiªn

*) Khi tiÕng chu«ng ®­îc sö dông trong viÖc ph¸t ®i nh÷ng th«ng b¸o ë c¸c ®Çu vµo 1->3, th«ng b¸o cña MIC tõ xa hoÆc nh¾n tin ®iÖn tho¹i, th× møc ­u tiªn cña nã gièng nh­ nh÷ng møc ­u tiªn ®­îc dµnh cho c¸c kiÓu th«ng b¸o ®ã (møc 1 hoÆc 2)

*) Møc ­u tiªn cña chu«ng lµ 3 khi ho¹t ®éng bëi sù kÝch ho¹t ®Çu vµo Chime (ch©n sè 9 cña phÇn ®iÒu khiÓn I/O ). Nhí r»ng c¸c ®Çu vµo tõ 1->3 cÇn ph¶i ®­îc chän bëi nh÷ng phÝm lùa chän ë mÆt ®»ng tr­íc m¸y tr­íc khi sö dông Chime.

 

11.2.Th«ng b¸o ­u tiªn gi÷a c¸c thiÕt bÞ cã møc ­u tiªn b»ng nhau

11.2.2. KiÓu ­u tiªn gi÷a thiÕt bÞ cã møc ­u tiªn b»ng nhau

Cã 3 kiÓu ­u tiªn d­íi ®©y ®­îc thiÕt lËp, chóng cã thÓ ®­îc cµi  ®Æt sö dông bëi  SW2- sè 8 vµ SW3 - sè 1 ë bªn trong m¸y.

(1)  §Õn sau ®­îc ­u tiªn tr­íc (®­îc cµi ®¨t t¹i nhµ m¸y):

Th«ng b¸o sau cïng ®­îc ph¸t ®i tr­íc, víi sù gi¸n ®o¹n  c¸c th«ng b¸o ®­îc ph¸t ®i.

(2)  §Õn tr­íc ®­îc ­u tiªn tr­íc.

ViÖc ph¸t ®i th«ng b¸o hiÖn t¹i ®­îc ­u tiªn cßn c¸c th«ng b¸o kh¸c kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc.

(3) ¦u tiªn theo sè thø tù.

Dïng theo sè thø tù cña c¸c nguån ©m th«ng b¸o nhê ®ã cã thÓ ®­îc ph¸t ®i theo d·y thø tù .

(A)   MÝc tõ xa (sè 1- 4).

(B)   Bé nh¾n tin EV-200 (sè1-5)

H×nh  d­íi lµ VD cho thÊy sù ­u tiªn gi÷a MÝc tõ xa sè 2 vµ sè  3.

 

11.2.2.Chøc n¨ng ­u tiªn khi  ph¸t ®i 2 th«ng b¸o ®ång thêi víi møc ­u tiªn nh­ nhau :

Khi 2 hoÆc nhiÒu h¬n n÷a c¸c th«ng b¸o ®­îc ph¸t ®i víi møc ­u tiªn = nhau ®­îc thùc hiÖn ®ång thêi, th× møc ®é ­u tiªn nh­ ë b¶ng d­íi ®©y vµ phô thuéc vµo nguån ©m thanh ph¸t ®i vµ vÞ trÝ cµi ®Æt chuyÓn m¹ch.

 

*1. Kh«ng cÇn ph¶i cµi ®Æt g× víi  SW2-sè 8 (møc ®é ­u tiªn cho thiÕt bÞ cã møc ­u tiªn = nhau).

*2. Chøc n¨ng “trén ” cã thÓ ®­îc lùa chän (t¹i nhµ m¸y ®Æt “kh«ng cho phÐp trén”) khi sö dông c«ng t¾c 2 bªn trong cña  SW3 “ trén lÉn 2 møc ­u tiªn”.

*3. Chøc n¨ng “§Õn sau cïng ®­îc ­u tiªn tr­íc” ®­îc cho phÐp nÕu c«ng t¾c 2 ë bªn trong cña SW3 “ trén 2 møc ­u tiªn ” ®­îc ®Æt cho “trén”.

*4. C¸c c¸ch ®Æt kh¸c kh«ng thÓ lùa chän ®­îc gi÷a “ møc ­u tiªn 1 “& “ møc ­u tiªn 2”

11.3.Chøc n¨ng ­u tiªn khi ph¸t BGM

Khi mét th«ng b¸o ®­îc thùc hiÖn trong lóc ®ang ph¸t BGM (møc ­u tiªn 4), th× khi ®ã møc ­u tiªn cña nh¹c nÒn BGM nh­ ë b¶ng d­íi vµ phô thuéc vµo møc ®é ­u tiªn cña c¸c th«ng b¸o kh¸c.(BGM sÏ ®­îc l­u gi÷ ë tr¹ng th¸i  tr­íc ®ã khi mµ viÖc ph¸t ®i th«ng b¸o kh¸c ®­îc hoµn thµnh).

 

[B¶ng]

 

*1 - BÞ c¾t khi ph¸t nh÷ng th«ng b¸o ®­îc thùc hiÖn ë c¸c ®Çu vµo 1->3 khi ®Æt ë møc Line.

*2 - BÞ gi¶m xuèng khi truyÒn ®i c¸c th«ng b¸o ®­îc thùc hiÖn b»ng Mic tõ xa, ®iÖn tho¹i, hoÆc c¸c ®Çu vµo 1->3 khi ®Æt ë møc Mic.

*3 - §Æt møc suy yÕu cã thÓ ®­îc lùa chän b»ng viÖc bËt c¸c c«ng t¾c sè 1 & 2 trong Switch  SW4 :

(1)  Kh«ng lµm yÕu ®i (trén lÉn).

(2)  - 28dB (cã thÓ nghe thÊy).

(3)  -:dB (kh«ng thÓ nghe thÊy).

 

12.Chøc n¨ng chu«ng (Chime)

12.1. C¸c lo¹i ©m thanh chu«ng

Cã 7 lo¹i chu«ng kh¸c nhau (1 trong sè ®ã cã thÓ chän cho tr­íc khi  th«ng b¸o ) vµ chu«ng Westminster cho thêi gian.

12.1.1. Cã 7 ©m thanh Chime kh¸c nhau:

*) Cã 6 lo¹i ©m chu«ng ®Æt tr­ng cho Chime & 1 cho tr­íc khi ghi ©m, nã ®­îc thùc hiÖn = c¸ch ghi l¹i bÊt cø nguån ©m thanh nµo cã s½n cho viÖc chän lùa. Nã còng cã thÓ lµm háng chøc n¨ng Chime.

*) KiÓu Chime cã thÓ ®­îc chän víi c¸c Switch sè 3-5 ®­îc l¾p ë mÆt ®»ng sau cña thiÕt bÞ (xem trang 39).

Chó ý: C¸c ©m Chime kh¸c nhau kh«ng thÓ lùa chän cho c¸c nguån ©m thanh kh¸c nhau.

12.1.2. S¸u tiÕng chu«ng ®Æc ch­ng

Bao gåm c¸c lo¹i sau:

·        - Chu«ng 2 ©m

·        - Chu«ng 2 ©m (lÆp l¹i nhanh).

·        - Chu«ng 4 ©m (lªn).

·        - Chu«ng 1 ©m ®¬n.

·        - Chu«ng 4 ©m (lªn & xuèng)

·        - TiÕng coong.

*1. Ph¸t ra tiÕng chu«ng 4 ©m lªn cao khi b¾t ®Çu ph¸t ®i th«ng b¸o.

*2. Ph¸t ra tiÕng chu«ng 4 ©m lªn cao khi b¾t ®Çu th«ng b¸o, vµ tiÕng chu«ng      4 ©m h¹ xuèng khi th«ng b¸o ®· hoµn thµnh .

12.1.3. TiÕng chu«ng tr­íc khi ghi ©m.

Chän m¹ch th«ng b¸o b»ng giäng nãi EV-200 theo yªu cÇu cña chøc n¨ng nµy. Mét ©m thanh Chime ®­îc ghi trªn thÎ CF ®­îc l¾p ®Æt trong EV-200. ¢m thanh Chime ®· ghi ®­îc Ên ®Þnh cho tin nh¾n 8 cña EV-200.

12.2 Sö dông ©m chu«ng nh­ thÕ nµo?

12.2.1.¢m chu«ng cho c¸c ®Çu vµo 1->3

* -Trªn mçi ®Çu vµo cã thÓ ®Æt møc tÝn hiÖu vµo lµ MIC hoÆc LINE b»ng c¸ch cµi ®Æt b»ng c¸c c«ng t¾c 6 -> 8 ë mÆt ®»ng sau.

*- Khi ®Çu vµo ®­îc ®Æt lµ MIC vµ nguån ©m ®Çu vµo cã møc ­u tiªn lµ 1 hoÆc 2 ®­îc th«ng b¸o b»ng c¸c ®­êng ®iÒu khiÓn tõ xa (CTRL IN 1,2,3) th× ©m thanh chu«ng sÏ ®­îc tù ®éng ph¸t ra khi th«ng b¸o b¾t ®Çu(vµ kÕt thóc).

*- Khi ®Çu vµo 1 hoÆc 2 ®­îc ®Æt ë møc LINE, th× tiÕng chu«ng 1 ©m sÏ kh«ng ®­îc ph¸t ra khi nguån ©m t­¬ng øng víi th«ng b¸o.

*- Khi ®Çu vµo 3 ®Æt ë møc LINE vµ nguån  ©m vµo ë møc ­u tiªn 1 hoÆc 2 ®­îc ph¸t ®i b»ng ®­êng ®iÒu khiÓn tõ xa (CTRL IN 3*), th× tiÕng chu«ng 1 ©m  cã thÓ ®­îc ph¸t ra hoÆc kh«ng khi th«ng b¸o b¾t ®Çu(& kÕt thóc).

Cµi ®Æt: C«ng t¾c 4 cña SW3 bªn trong m¸y “Input 3 (LINE) Chime ON/OFF ” .

* - §­êng ®iÒu khiÓn ®Çu vµo CTRL IN 1,2,3 t­¬ng øng víi c¸c ®Çu vµo 1,2,3.

12.2.2.¢m chu«ng ®iÖn tho¹i .

Cã thÓ lùa chän cã hoÆc kh«ng cã ©m chu«ng khi b¾t ®Çu truyÒn ®i th«ng b¸o (vµ khi kÕt thóc).

Cµi ®Æt: §Æt c«ng t¾c sè 2 “Telephone paging Chime ON/OFF “ ë ®»ng sau cña m¸y ( t¹i nhµ m¸y ®Æt : Chime OFF ).

12.2.3.Sù ho¹t ®éng ®éc lËp cña Chime (§iÒu khiÓn tõ xa).

-   Khi ®­a tÝn hiÖu tíi c¸c ®Çu vµo Inputs 1->3 mµ kh«ng cÇn kÝch ho¹t b»ng ®­êng ®iÒu khiÓn tõ xa (CTRL 1,2,3) th× ©m chu«ng cã thÓ ®­îc ph¸t ra khi th«ng b¸o b¾t ®Çu(& khi kÕt thóc).

-   Cã 1 ©m chu«ng ®­îc truyÒn l¹i tõ ch©n sè 9 ( kÝch ho¹t chu«ng) cña phÇn kÕt nèi ®iÒu khiÓn I/O ®­îc l¾p r¸p ë mÆt ®»ng sau. Lµm 1 c«ng t¾c kÝch ho¹t chu«ng vµ nèi nã gi÷a pin 9 vµ GND.

[Quy tr×nh ho¹t ®éng]

B­íc 1:

Sö dông phÝm chän vïng ë tr­íc mÆt m¸y ( Zone 1->.5 or All-zone), chän vïng mong muèn cÇn ph¸t ®i th«ng b¸o vµ nèi nguån ©m thanh tíi ®Çu vµo 1,2,3.

Chó ý:

TiÕng chu«ng ph¸t ra phô thuéc vµo møc ©m thanh ®­îc ®iÒu chØnh bëi chiÕt ¸p chÝnh vµ chiÕt ¸p ©m l­îng cña mçi vïng.

B­íc 2:

BËt c«ng t¾c chu«ng. Mét ©m chu«ng tr­íc khi th«ng b¸o sÏ ®­îc ph¸t ra tíi vïng ®­îc lùa chän .

B­íc 3:

T¾t c«ng t¾c chu«ng khi th«ng b¸o kÕt thóc. TiÕng chu«ng kÕt thóc th«ng b¸o sÏ ®­îc ph¸t ra tíi vïng lùa chän. ( ChØ cã t¸c dông khi ta chän tiÕng chu«ng 4 ©m lªn /xuèng.)

B­íc 4:

NhÊn tiÕp phÝm lùa chän vïng (Zone 1-5) lÇn n÷a ®Ó kÕt thóc qu¸ tr×nh truyÒn ®i th«ng b¸o.

12.2.4. TiÕng chu«ng Westminster :

·        Nã cã thÓ ®Æt nhãm ë trªn c¸c vïng qua ©m thanh ph¸t ra tiÕng chu«ng Westminster (xem trang 41).

·        ¢m chu«ng còng ®­îc ph¸t tõ xa tíi c¸c nhãm, vïng b»ng c¸ch kÝch ho¹t ch©n sè 11 cña ®­êng CONTROL  I/O ®­îc l¾p ë mÆt ®»ng sau (xem trang 36 CONTROL I/O CONNECTOR FUNCTIONS ).

 

13. L¾p ®Æt cuén chÆn ( CHOKE COIL INSTALLATION).

C«ng viÖc nµy ph¶i ®­îc thùc hiÖn bëi c¸c chuyªn gia (kü thuËt viªn). Ph­¬ng ph¸p l¾p ®Æt, nhê sù t­ vÊn cña cöa hµng b¸n thiÕt bÞ.

 

14. L¾p ®Æt biÕn ¸p ®Çu vµo & b¶ng thay ®æi cña nã.

Nh÷ng c«ng viÖc sau ph¶i ®­îc tiÕn hµnh bëi c¸c chuyªn viªn kü thuËt.

1.    L¾p biÕn ¸p ®Çu vµo.

2.    Thay ®æi nót t¾t nguån ®iÖn Phantom.

3.    Sù thay ®æi khi kÕt nèi Amply VM gi÷a m¸y mÑ vµ m¸y con .

 

15. L¾p r¸p m¹ch th«ng b¸o b»ng giäng nãi EV-200.

ChØ ®­îc thùc hiÖn bëi c¸c chuyªn viªn kü thuËt .

 

16. L¾p r¸p m¹ch Surveillance SV-200M.

ChØ ®­îc thùc hiÖn bëi c¸c chuyªn viªn kü thuËt.

 

17. L¾p r¸p gi¸ ®ì

B­íc 1: Th¸o 4 ch©n nhùa ë d­íi ®¸y cña Amply ra.

B­íc 2: Th¸o 2 con vÝt ë 2 bªn (vÞ trÝ gÇn ®»ng tr­íc).

B­íc 3: G¾n gi¸ ®ì MB-36 vµo Amply b»ng vÝt vµ long ®en.

Chó ý: Kh«ng sö dông c¸c èc vÝt ®· th¸o ra ë trªn.

B­íc 4: L¾p r¸p Amply trªn gi¸ ®ì b»ng c¸c con vÝt ( Bracket) vµ Fiber Washers.

Chó ý: Khi l¾p Amply trong gi¸ ®ì kh«ng ph¶i cña TOA, ph¶i chuÈn bÞ c¸c con vÝt vµ long ®en ®Öm riªng biÖt t­¬ng øng cho mçi gi¸ ®ì.

 

18. KÕt nèi c¸c ®Çu vµo Amply.

18.1. §Êu nèi 2 Amply chång lªn nhau.

Khi 2 Amply ®­îc chång lªn, nèi “Pre Out” cña m¸y chñ víi “Power Amp In” cña m¸y con còng gièng nh­ kÕt nèi Link -to Link gi÷a 2 Amply.

 

18.2.§Êu nèi MÝc víi Amply VM

 

18.3 §Êu nèi víi ®Çu vµo ®iÖn tho¹i.

19.D©y ®iÒu khiÓn Attenuator bªn ngoµi .

19.1. KÕt nèi  hÖ thèng 4 d©y:

H×nh vÏ trªn cho thÊy r¬le ho¹t ®éng khi nguån vµo cña Amply VM bÞ t¾t, khi nã ®ang thùc hiÖn truyÒn ®i th«ng b¸o khÈn cÊp cho tÊt c¶ c¸c vïng hoÆc khi truyÒn ®i th«ng b¸o cña nã bÞ c¾t phô thuéc vµo sù ®iÒu khiÓn cña thiÕt bÞ bªn ngoµi trong chÕ ®é th«ng b¸o khÈn cÊp.

19.2. KÕt nèi hÖ thèng 3 d©y:

Chó ý : HÖ thèng 3 d©y kh«ng thÓ sö dông ®­îc víi b¶ng m¹ch SV-200M.

-                     C¸c h×nh vÏ trªn cho thÊy r¬le ho¹t ®éng khi ®iÖn nguån vµo AmplyVM bÞ t¾t, khi nã ®ang truyÒn ®i th«ng b¸o cho tÊt c¶ c¸c vïng hoÆc th«ng b¸o khÈn cÊp hoÆc th«ng b¸o cña nã bÞ c¾t ®óng víi sù ®iÒu khiÓn cña thiÕt bÞ bªn ngoµi trong chÕ ®é truyÒn ®i th«ng b¸o khÈn cÊp.

-                     Cã thÓ kÕt nèi ®­îc víi bÊt kú ®iÓm C nµo .(§iÓm C nµy ®­îc ®Æt ë vÞ trÝ gÇn nhÊt víi N1).

20. Thay ®æi ®iÖn ¸p ®­êng d©y loa

C«ng viÖc nµy ph¶i ®­îc thùc hiÖn bëi c¸c chuyªn viªn kü thuËt.

21. C¸c chøc n¨ng ®iÒu khiÓn I/O

PhÇn kÕt nèi ®iÒu khiÓn vµo/ra [I/O Connector] ®­îc l¾p ë phÝa ®»ng sau Amply cho phÐp Amply cã thÓ ®iÒu khiÓn hoÆc kiÓm tra bëi c¸c thiÕt bÞ bªn ngoµi, cã thÓ ®iÒu khiÓn hoÆc chØ huy kÕt nèi.

B¶ng chøc n¨ng ®iÒu khiÓn I/O (Connector)

 

Pin sè

Tªn tÝn hiÖu

Vµo/Ra

Chøc n¨ng

1

BËt nguån AC

Ra

Khi nguån AC lµ bËt

2

BËt nguån DC

Ra

Khi nguån DC lµ bËt

3

KÝch ho¹t tin nh¾n 1

Vµo

KÝch ho¹t tin nh¾n 1 cña m¹ch EV-200

4

KÝch ho¹t tin nh¾n 2

Vµo

KÝch ho¹t tin nh¾n 2 cña m¹ch EV-200

5

KÝch ho¹t tin nh¾n 3

Vµo

KÝch ho¹t tin nh¾n 3 cña m¹ch EV-200

6

KÝch ho¹t tin nh¾n 4

Vµo

KÝch ho¹t tin nh¾n 4 cña m¹ch EV-200

7

KÝch ho¹t tin nh¾n 5

Vµo

KÝch ho¹t tin nh¾n 5 cña m¹ch EV-200

8

§iÒu khiÓn c¾t th«ng b¸o cña Amply VM

Vµo

C¾t c«ng suÊt ra Amply VM

9

KÝch ho¹t chu«ng

Vµo

KÝch ho¹t ©m chu«ng b¾t ®Çu

10

§iÒu khiÓn ON/OFF nguån

Vµo

BËt nguån

T¾t nguån

11

KÝch ho¹t chu«ng  Westminster.

Vµo

 

12

KÝch ho¹t b¸o ®éng khÈn cÊp

Vµo

§Æt thiÕt bÞ ë ph­¬ng thøc “truyÒn ®i th«ng tin khÈn cÊp “ trong suèt thêi gian ®ã 1 th«ng b¸o b¸o ®éng vµ 1 th«ng b¸o di t¶n ®­îc truyÒn ®i.

13

KÝch ho¹t dõng b¸o ®éng khÈn cÊp

Vµo

§Æt l¹i ®¬n vÞ tõ ph­¬ng thøc truyÒn ®i th«ng tin khÈn cÊp

14

 

Vµo

§Æt ®¬n vÞ trong ph­¬ng thøc “truyÒn ®i th«ng tin khÈn cÊp” trong thêi gian ®ã 1 th«ng b¸o di t¶n ®­îc lÆp l¹i .

15

§iÒu khiÓn hiÓn thÞ b¸o lçi

Vµo

HiÓn thÞ “sai” bËt s¸ng ®Ó chØ ra thiÕt bÞ sai bªn ngoµi.

16-        20

GND

 

 

21

BËt c«ng t¾c nguån

Ra

Khi c«ng t¾c nguån ®­îc bËt bëi gi÷a tay vµ sù ®iÒu khiÓn bªn ngoµi.

22

Lçi ®­êng truyÒn

Ra

Khi sù liªn l¹c gi÷a RM-200M vµ Amply VM hoÆc gi÷a c¸c Amply VM kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc (tr¹ng th¸i cao khi sù liªn l¹c ®­îc l­u tr÷ ).

23

§Ìn b¸o lçi

Ra

Khi ®Ìn hiÓn thÞ b¸o lçi ®­îc bËt lªn.

24

BËt th«ng b¸o khÈn cÊp

Ra

Khi mét th«ng b¸o khÈn cÊp ®­îc thùc hiÖn bëi Amply VM hoÆc c¸c thiÕt bÞ bªn ngoµi.

25

M¹ch EV-200 bÞ lçi

Ra

Khi b¶ng m¹ch th«ng b¸o EV-200 kh«ng ho¹t ®éng ®óng.

 

- Yªu cÇu ph¶i l¾p m¹ch th«ng b¸o b»ng giäng nãi EV-200.

- Sö dông pin nµy ®Ó c¾t ®iÖn nguån ®Çu ra cña Amply VM ®Ó cho phÐp  “truyÒn ®i th«ng b¸o khÈn cÊp” Initiated b»ng c¸c kÕt nèi c¸c thiÕt bÞ bªn ngoµi ®Ó ®i qua.

[Nh÷ng ®Æc ®iÓm cña ®iÖn ]

§Çu vµo :

-                     §iÖn ¸p më: 3,3 V DC

-                     Dßng ng¾n m¹ch : d­íi 1 mA.

-                     Sù kÝch ho¹t : ChuyÓn m¹ch kh«ng cã ®iÖn ¸p

 

§Çu vµo :

-                     M¹ch ®Þªn :            Më ch©n C.

-                     §iÖn ¸p chÞu ®ùng: 30 V DC.

-                     Dßng ®iÒu khiÓn :   D­íi 10mA

 

22. Chøc n¨ng ®Êu nèi…(kh«ng sö dông)

23.C¸c chuyÓn m¹ch chøc n¨ng (xem b¶ng chi tiÕt)

24. CµI ®Æt vïng/nhãm th«ng b¸o

24.1. Qu¸ tr×nh chia nhãm

24.1.1. Ên ®Þnh c¸c vïng vµo 1 nhãm:

Nh÷ng vïng muèn th«ng b¸o (1->10) cã thÓ ®­îc kÕt nèi vµo 1 nhãm th«ng b¸o (nhãm 1->5).(xam trang 43 ®Ó biÕt chi tiÕt)

VD cµi ®Æt  (dÊu v cho biÕt vÞ trÝ ®· ®­îc ®Æt).

Xem b¶ng

 

*1 - Cã thÓ lùa chän c¸c vïng th«ng b¸o ë trªn MÝc tõ xa b»ng c¸ch nhÊn phÝm nhãm 1 hoÆc nhãm 2 thay v× c¸c phÝm lùa chän vïng riªng biÖt 1->10.

*2 - C¸c c¸ch cµi ®Æt vïng th«ng b¸o (vïng 1->10) kh«ng thÓ thay ®æi trõ khi c¸ch ®Æt All-zone ®­îc huû bá.

NÕu nh­ All-zone ®­îc ®Æt cho kiÓu “Bypass”®i qua nh­ thÊy ë nhãm 4 cña VD trªn th× cµi ®Æt “Bypass ” sÏ ng¾n m¹ch ®iÓm N1 víi C ë ®»ng sau ®iÒu khiÓn Attennuator khi thùc hiÖn th«ng b¸o All-zone.

[Cµi ®Æt lçi]

ChØ  vïng cã sè gièng nh­ sè nhãm ®­îc Ên ®Þnh cho mçi nhãm. (VD : vïng 1 ®­îc Ên ®Þnh cho nhãm 1, vïng 5 ®­îc Ên ®Þnh cho nhãm 5).

24.1.2.§iÒu khiÓn ®Çu vµo/®iÖn tho¹i/chu«ng Westminstes víi viÖc Ên ®Þnh nhãm.

Khi c¸c ®Çu vµo 1->3, ®iÖn tho¹i nh¾n tin, hoÆc chu«ng Wesminter ®­îc kÝch ho¹t, th«ng b¸o ®­îc thùc hiÖn kÝch ho¹t tíi c¸c nhãm 1->5 ®­îc Ên ®Þnh t­¬ng øng.

VD cµi ®Æt (dÊu v cho biÕt vÞ trÝ ®· ®­îc ®Æt)

Xem b¶ng

 

Th«ng b¸o ®­îc thùc hiÖn tíi c¸c vïng ®· ®­îc chän ®Ó Ên ®Þnh tíi nhãm  [Cµi ®Æt lçi].

ChØ cã “All-zone” ®­îc Ên ®Þnh tíi mçi môc cµi ®Æt tõ Input 1 tíi Westminster Chime.(VD: Cµi ®Æt nh¾n tin ®iÖn tho¹i trong b¶ng trªn)

24.1.3.Ghi l¹i tin nh¾n tíi nhãm Ên ®Þnh

KÝch ho¹t tin nh¾n th«ng b¸o (1-5) t­¬ng øng víi c¸c nhãm ®­îc Ên ®Þnh  1-5.(xem b¶ng)

24.2.C¸c phÝm ho¹t ®éng

*1 - Xem trang 45 “HiÓn thÞ tr¹ng th¸i”

*2 – C¸c chøc n¨ng gièng nh­ c¸c ®Ìn b¸o hoÆc c¸c phÝm cho c¸c môc cµi ®Æt (nhãm 1-5, tin nh¾n 1-5 .vv) theo c¸c b­íc ®Æt.

-                     Chó ý : Nh÷ng phÝm chän vïng cña m¸y con (Sub –unit’s) lµ c¸c phÝm tõ Zone 6 tíi Zone10.

-                     C¸c h×nh vÏ trªn cho thÊy hÖ thèng truyÒn ®i th«ng b¸o 10 vïng khi m¸y chñ & m¸y con ®­îc nèi víi nhau. Mét hÖ thèng truyÒn ®i 5 vïng chØ cÇn cã m¸y chñ.

24.3. Thùc hiÖn chia “ vïng tíi nhãm”:

v ë ®©y, vÝ dô th­c hiÖn chia c¸c vïng th«ng b¸o 2-4 tíi nhãm 2 sÏ gi¶i thÝch cho s¬ ®å cÊu h×nh cã 5 vïng (chØ cã Amply Master).

v Trong tr­êng hîp cã 10 vïng (vd kÕt nèi mét m¸y chñ víi 1 m¸y con), sö dông phÝm chän vïng 1->5 cña m¸y con nh­ lµ c¸c phÝm tõ vïng 6->10.

B­íc 1: Vµo chÕ ®é cµi ®Æt nhãm

-                     NhÊn vµ nh¶ tay khái phÝm (Reset) trong khi nhÊn vµ gi÷ c¸c phÝm Zone 1 vµ Zone 2. Khi tÊt c¶ c¸c ®Ìn b¸o c¸c vïng Zone1->5 b¾t ®Çu nh¸y s¸ng (2-3 gi©y sau ®ã) th× nh¶ c¸c phÝm Zone1 & Zone 2 ra.

-                     Sö dông 1 tuan¬vÝt nhá hoÆc 1 vËt dµi cã ®Çu trßn (®­êng kÝnh 2,5mm & dµi trªn 30mm) khi nhÊn phÝm Reset.

Chó ý : Khi cã Amply con ®­îc kÕt nèi , th× chØ thùc hiÖn cµi ®Æt trªn                                 Amply chñ mµ th«i.

-                     Lóc nµy Amply sÏ ®­îc ®Æt trong chÕ ®é cµi ®Æt nhãm th«ng b¸o

-                     C¶ 5 ®Ìn hiÓn thÞ Zone 1-> 5 b¾t ®Çu nh¸y s¸ng. (Cho biÕt nhãm 1 tíi nhãm5)

-                     5 ®Ìn hiÓn thÞ cña Zone 6 tíi Zone10 còng sÏ nh¸y s¸ng nÕu cã Amply con ®­îc kÕt nèi.

B­íc 2: Lùa chän sè nhãm (VD : nhãm 2).

-                     NhÊn phÝm ZONE 2 ®Ó chän nhãm 2.

-                     §Ìn hiÓn thÞ ZONE 2 sÏ nh¸y s¸ng chËm cho biÕt nhãm 2 ®· ®­îc lùa chän.

-                     NhÊn phÝm kh¸c sÏ thay ®æi sè nhãm kh¸c.

B­íc 3: LËp ch­¬ng tr×nh cho nhãm

-                     NhÊn nót Power.

-                     Nhãm 2 sÏ ®­îc lªn ch­¬ng tr×nh  vµ Amply sÏ ®­îc ®Æt trong chÕ ®é chän lùa vïng cho nhãm 2.

-                     §Ìn hiÓn thÞ ZONE 2 chuyÓn tõ “nh¸y s¸ng nhanh” sang “nh¸y s¸ng chËm “, cho biÕt r»ng nhãm 2 ®· ®­îc lùa chän vµ vïng 2 ®· ®­îc ®Æt.

-                     C¸c ®Ìn hiÓn thÞ cßn l¹i, ZONE 1,ZONE 3, ZONE 5, vµ ALL s¸ng nhÊp nh¸y...

B­íc 4: Cµi ®Æt sè vïng (vd: vïng 2,3,4).

-                     NhÊn fÝm ZONE 3 & ZONE 4 ®Ó chän c¸c vïng t­¬ng øng. (kÕt qu¶, vïng ZONE 2,3,4 ®­îc chän lùa ).

-                     C¸c ®Ìn hiÓn thÞ cho ZONE 3 & ZONE 4 sÏ s¸ng.( nghÜa lµ vïng 2,3 & 4 ®· ®­îc chän ).

-                     C¸c ®Ìn hiÓn thÞ ZONE1 & ZONE 5 sÏ nhÊp nh¸y s¸ng (cho biÕt vïng 1 &5 kh«ng ®­îc lùa chän).

-                     §Ìn hiÓn thÞ ZONE 2 cßn l¹i nh¸y s¸ng tõ tõ  “ ( ®iÒu nµy cho biÕt r»ng nhãm 2 ®· hoµn toµn ®­îc lùa chän, & vïng 2 hiÖn t¹i ®· ®­îc lùa chän gièng nh­ cµI ®Æt bÞ lçi.

-                     Chó ý: C¸ch cµi ®Æt “ All-Zone” trong b­íc nµy, xem phÇn “ Cµi ®Æt tÊt c¶ c¸c vïng vµ sù xãa bá “ë d­íi ®©y.

B­íc 5: Ch­¬ng tr×nh cña cµi ®Æt sè vïng

-                     NhÊn nót Power.

-                     C¸c vïng 2,3,& 4 sau khi ®· ®­îc lªn ch­¬ng tr×nh, tù ®éng quay trë l¹i b­íc 2.Theo sù chØ dÉn trong b­íc 2, cµi ®Æt nhãm cho vïng tiÕp theo.(lµm l¹i tõ b­íc 2 – b­íc 5).

B­íc 6: KÕt thóc cµi ®Æt nhãm

-                     Sau khi hoµn thµnh tÊt c¶ c¸c cµi ®Æt nhãm , nhÊn l¹i phÝm “Reset”.

-                     §Õn ®©y hoµn thµnh chÕ ®é cµI ®Æt, Amply quay trë l¹i chÕ ®é chê th«ng b¸o.

[Cµi ®Æt tÊt c¶ c¸c vïng & sù huû bá nã].

-                     NhÊn phÝm “All” lùa chän tÊt c¶ c¸c vïng & Amply ®­îc ®Æt trong chÐ ®é ®i qua Attenuator bªn ngoµi. C¸c ®Ìn hiÓn thÞ ALL & ZONE 1, ZONE 3, 5 sÏ s¸ng, trong khi ®ã ®Ìn hiÓn thÞ ZONE 2 nh¸y s¸ng chËm.

-                     Khi ®Ìn hiÓn thÞ ALL s¸ng æn ®Þnh, nÕu phÝm ALL ®­îc nhÊn, sù chän lùa tÊt c¶ c¸c vïng sÏ bÞ huû bá. Sau ®ã, sù cµi ®Æt trë l¹i tr¹ng th¸i tr­íc khi “All-Zone“ ®­îc ®Æt.

[KiÓm tra néi dông cµi ®Æt nhãm]

Hoµn thµnh c¸c b­íc1,2 &3 sau ®ã nh¶y sang b­íc 5 &6 bá qua b­íc 4 (cµi ®Æt sè vïng).

[Tr¹ng th¸i hiÓn thÞ]

(1)  Nh¸y s¸ng

T­¬ng øng ®Ìn hiÓn thÞ “bËt” & “t¾t”.

Cho biÕt r»ng c¸c néi dung cµi ®Æt t­¬ng øng (VD: sè vïng) ch­a hoµn toµn ®­îc lùa chän. (C¸c néi dung cµi ®Æt cã thÓ cßn ®­îc  chän lùa).

(2)  Nh¸y s¸ng nhanh

§Ìn hiÓn thÞ s¸ng víi mét qu¸ tr×nh “bËt”ng¾n h¬n qu¸ tr×nh “t¾t”.

Cho biÕt r»ng môc ®Æt t­¬ng øng (vd: nhãm sè 2 ) ®· hoµn toµn ®­îc chän khi ë trong qu¸ tr×nh (1) nh­ trªn.

VD: §Ìn hiÓn thÞ nh¸y s¸ng nhanh khi nhãm 2 ®· ®­îc chän, nh­ng vïng 2 vÉn ch­a hoµn toµn ®­îc lùa chän.

(3)  S¸ng æn ®Þnh

Cho biÕt r»ng c¸c môc cµi ®Æt ®· ®­îc lùa chän.

(4)  Nh¸y s¸ng chËm

§Ìn hiÓn thÞ nh¸y s¸ng víi qu¸ tr×nh “bËt” l©u h¬n qu¸ tr×nh “t¾t”. Cho biÕt r»ng môc ®Æt t­¬ng øng (vd: nhãm sè 2) ®· hoµn toµn ®­îc chän khi ë tr¹ng tr¸i (3) trªn.

VD: §Ìn hiÓn thÞ nh¸y s¸ng chËm khi c¶ nhãm 2 & vïng 2 ®­îc lùa chän.

[Thùc hiÖn lùa chän vïng & sù huû bá nã]

-         NhÊn phÝm cña vïng ®ang nh¸y s¸ng hoÆc nh¸y s¸ng nhanh cho bÊt cø vïng nµo kh«ng ®­îc lùa chän th× sÏ chän vïng ®ã (®Ìn hiÓn thÞ vïng sau ®ã s¸ng æn ®Þnh hoÆc nh¸y s¸ng chËm).

-         Ng­îc l¹i, nÕu nh­ nhÊn vµo fÝm cña vïng hiÖn hµnh ®· chän th× vïng ®ã sÏ kh«ng ®­îc lùa chän n÷a. ( “ §­îc chän” vµ “ kh«ng ®­îc chän” lu«n thay ®æi víi mçi lÇn nhÊn ).

[Sù hiÓn thÞ kÐp cña nhãm & vïng lùa chän]

§Ìn hiÓn thÞ cña c¸c vïng ®· ®Æt s¸ng æn ®Þnh, trong khi ®ã nh÷ng vïng kh«ng ®Æt s¸ng nhÊp nh¸y. Tuy nhiªn, nÕu vïng cã sè gièng nh­ sè nhãm ®· lùa chän, th× ®Ìn hiÓn thÞ t­¬ng øng nh¸y s¸ng chËm. (§iÒu ®ã cho thÊy sù hiÓn thÞ kÐp cña nhãm & vïng lùa chän.) Khi sè vïng gièng nhau kh«ng ®­îc chän, th× ®Ìn hiÓn thÞ sÏ s¸ng nhanh (§iÒu nµy cho thÊy sù hiÓn thÞ kÐp cña nhãm ®­îc lùa chän nhãm & vïng kh«ng ®­îc lùa chän).

24.4. Thùc hiÖn Ên ®Þnh ®Çu vµo/nh¾n tin ®iÖn tho¹i/chu«ng Westminster vµo nhãm.

ë ®©y gi¶I thÝch ho¹t ®éng Ên ®Þnh ®Çu vµo1 Ên ®Þnh tíi c¸c nhãm1,2,& 3.

B­íc 1: Vµo chÕ ®é cµi ®Æt

-                     NhÊn vµ nh¶ phÝm”Reset” trong khi nhÊn vµ gi÷ c¸c phÝm ZONE1 & ZONE 4. Khi c¸c ®Ìn hiÓn thÞ cña ZONE 1-5 b¾t ®Çu nh¸y s¸ng (2-3 gi©y sau) th× nh¶ fÝm ZONE 1 & ZONE 4 ra.

-                     Amply sÏ ®­îc ®Æt trong chÕ ®é cµi ®Æt. C¶ 5 ®Ìn hiÓn thÞ tõ ZONE 1 ®Õn ZONE 5 b¾t ®Çu nh¸y s¸ng. ( chóng cho biÕt tõ ®Çu vµo 1 tíi chu«ng Westminster ).

B­íc 2: Lùa chän môc cµi ®Æt(vd: ®Çu vµo 1).

-                     NhÊn fÝm ZONE 1 ®Ó lùa chän Input 1. Nªn nhí r»ng chøc n¨ng cña fÝm ZONE 1 gièng nh­ lµ phÝm chän lùa cho “Input 1”.

-                     HiÓn thÞ vïng ZONE 1 sÏ nh¸y s¸ng chËm cho biÕt ®Çu vµo 1 ®· ®­îc lùa chän.

-                     NhÊn phÝm lùa chän kh¸c sÏ thay ®æi môc cµi ®Æt ®­îc Ên ®Þnh cho mçi vïng nh­ bªn tay ph¶i.

B­íc 3: §Æt môc ch­¬ng tr×nh:

-                     NhÊn nót Power.

-                     §Çu vµo 1 sÏ ®­îc lªn ch­¬ng tr×nh & Amply sÏ ®­îc ®Æt trong chÕ ®é lùa chän nhãm cho ®Çu vµo 1.

-                     §Ìn hiÓn thÞ ZONE 1 chuyÓn tõ “ nh¸y s¸ng nhanh” sang “ nh¸y s¸ng chËm” trong khi c¸c ®Ìn hiÓn thÞ cña c¸c vïng ZONE 2-5 & “ All”s¸ng æn ®Þnh .§iÒu nµy cã nghÜa lµ ®Çu vµo 1 ®· ®­îc lùa chän hoµn toµn, vµ “ tÊt c¶ c¸c vïng” (kh«ng ph¶i “tÊt c¶ c¸c nhãm”) ®· ®­îc ®Æt.

B­íc 4: Cµi ®Æt sè nhãm (Vd: nhãm 1,2,&3).

4-1.  NhÊn fÝm ALL sÏ huû bá cµi ®Æt “All Zone”, do ®Ìn hiÓn thÞ “All” & ZONE 2-5 ®Òu nh¸y s¸ng. HiÓn thÞ ZONE 1 chuyÓn tõ “nh¸y s¸ng chËm” sang “nh¸y s¸ng nhanh” cho biÕt ®Çu vµo 1 ®· ®­îc lùa chän nh­ng nhãm 1 th× kh«ng .

Chó ý: Qu¸ tr×nh cµi ®Æt sÏ quay trë l¹i tr¹ng th¸i tr­íc khi “All zone” ®­îc ®Æt.

4.2. NhÊn fÝm ZONE 1, ZONE 2 & ZONE 3 ®Ó chän c¸c nhãm tõ 1-3.

-                     HiÓn thÞ ZONE 1 chuyÓn tõ “nh¸y s¸ng nhanh “ sang “nh¸y s¸ng chËm” cho biÕt ®Çu vµo 1 ®· ®­îc lùa chän vµ nhãm 1 th× ch­a ®­îc ®Æt.

-                     §Ìn hiÓn thÞ ZONE 2 & ZONE 3 s¸ng æn ®Þnh.(nghÜa lµ nhãm 2 &3 ®· ®­îc chän).

-                     §Ìn hiÓn thÞ cña ZONE 4, ZONE 5 & All nhÊp nh¸y s¸ng.(nhãm 4 & 5 kh«ng ®­îc lùa chän).

B­íc 5: Ch­¬ng tr×nh cµi ®Æt sè nhãm

NhÊn nót Power.

C¸c nhãm 1,2,3 sau khi ®­îc lªn ch­¬ng tr×nh, sÏ tù ®éng quay trë l¹i tiÕn tr×nh ë b­íc 2. Theo nh­ chØ ®Én ë b­íc 2, ®Æt môc cµi ®Æt tiÕp theo (lÆp l¹i tõ b­íc 2 ®Õn b­íc 5)

B­íc 6: KÕt thóc cµi ®Æt

-                     Sau khi hoµn thµnh tÊt c¶ c¸c môc cµi ®Æt, nhÊn l¹i phÝm “Reset”. §Õn ®©y hoµn thµnh chÕ ®é cµi ®Æt, Amply quay trë l¹i chÕ ®é chê th«ng b¸o.

[KiÓm tra môc cµi ®Æt tin nh¾n]

Hoµn thµnh c¸c b­íc 1,2,&3 sau ®ã chuyÓn sang b­íc 5 &6 bá qua b­íc 4 (®Æt nhãm sè).

[ Ho¹t ®éng lùa chän nhãm & sù huû bá]

-                     NhÊn 1 fÝm ®ang bËt s¸ng hoÆc s¸ng nhanh cho bÊt cø nhãm nµo kh«ng ®­îc lùa chän sÏ lùa chän nhãm ®ã (HiÓn thÞ vïng sau ®ã cßn s¸ng bÒn hoÆc s¸ng chËm).

-                     Ng­îc l¹i, nÕu mét fÝm vïng hiÖn ®· ®­îc chän mµ bÞ nhÊn vµo fÝm ®ã sÏ “kh«ng ®­îc chän” (“®­îc chän” & “ kh«ng ®­îc chän”lµ lu«n thay ®æi cho nhau víi mçi lÇn nhÊn phÝm.)

[Sù hiÓn thÞ kÐp cña ®Æt chuyªn môc vµ c¸c sù lùa chän nhãm.]

C¸c hiÓn thÞ cho ®Æt c¸c nhãm cßn l¹i Stedily on, trong khi c¸c hiÓn thÞ cña c¸c fÝm ch­a ®Æt s¸ng lªn. Tuy nhiªn, nÕu mét nhãm c¸i mµ môc ®Æt ®­îc Ên ®Þnh nh­ trªn sè liÖu cña B­íc 2 ®­îc lùa chän, th× hiÓn thÞ t­¬ng øng dÇn dÇn s¸ng lªn, (®iÒu nµy cho thÊy sù hiÓn thÞ kÐp cña ®Æt môc & sù lùa chän nhãm).

Khi mµ nhãmkh«ng ®­îc chän th× hiÓn thÞ s¸ng nhanh(cho thÊy sù hiÓn thÞ kÐp cña sù lùa chän ®Æt môc vµ sù kh«ng lùa chän nhãm.)  Xem trang 45 c¸c tr¹ng th¸i hiÓn thÞ.

24.5 Tin nh¾n ghi l¹i tíi nhãm ho¹t ®éng Ên ®Þnh:

VD vÒ ho¹t ®éng cña tin nh¾n ghi l¹i Ên ®Þnh truyÒn ®i tíi nhãm 1,3 &4.

B­íc 1: Vµo ph­¬ng thøc ®Æt ghi l¹i:

NhÊn & th¶ phÝm “®Æt l¹i” trong khi Ên xuèng c¸c fÝm vïng ZONE 1 &vïng ZONE 3. Khi tÊt c¸c hiÓn thÞ cho vïng ZONE 1-5 b¾t ®Çu bËt s¸ng (sau 2-3gi©y),

th¶ c¶ c¸c fÝm vïng ZONE 1 & vïng ZONE 3 ra.

ThiÕt bÞ sÏ ®­îc ®Æt trong ph­¬ng thøc ®Æt tin nh¾n ghi l¹i.

5 hiÓn thÞ cho vïng ZONE 1 –vïng ZONE 5 b¾t ®Çu s¸ng(chØ ra tin nh¾n 1 tíi tin nh¾n 5). C¸c sù ho¹t ®éng cña c¸c b­íc 2-6 ®­îc miªu t¶ sau ®©y lµ gièng víi phÇn ®­îc miªu t¶ tr­íc. §iÒu khiÓn ®Çu vµo /trang ®iÖn tho¹i/Westminster Chime To Group assignment. Tuy vËy, ®äc 5 môc ®Æt cña c¸c ®Çu vµo 1-3, trang ®iÖn tho¹i, & Westminster Chime As Messages 1-5.

§­îc chØ ra bªn tay ph¶i lµ hiÖn tr¹ng cña mçi hiÓn thÞ, lµ kÕt qu¶ cña c¸ch ®Æt sè nhãm (vd Nhãm 1,3& 4 ®­îc thÓ hiÖn trªn b­íc 4).

25. Sù ®Êu nèi gi÷a mÝc tõ xa RM 200 & bé më réng RM 210.

Khi ®Êu thªm mÝc më réng tõ xa RM-210 víi mÝc tõ xa RM-200M sö dông c¸p më réng vµ bé g¸ ®­îc cung cÊp víi RM-210.

B­íc 1: Xoay c¶ 2: RM-200M& RM-210 & ®Ó chóng tiÕp xóc gÇn víi nhau.

B­íc 2: Sö dông c¸p më réng ®Ó kÕt nèi chóng víi nhau.

B­íc 3: Sö dông 4 ®inh èc ( ®­îc ®¸nh dÊu víi [--]) vµ nèi víi rÇm ch×a B, ®Ó nèi c¸c Micro víi nhau.

B­íc 4: Sö dông 8 con èc ®­îc cÊp ([--]) vµ 2 miÕng rÇm ch×a liªn hîp A, g¾n tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ l¹i 1 c¸ch cÈn thËn .

Chó ý:

NÕu ph¸t hiÖn sù l¾p sai hoÆc láng lÎo gi÷a c¸c thiÕt bÞ, níi láng tÊt c¶ c¸c con èc g¾n ë rÇm ch×a ra sau ®ã nèi l¹i chóng víi c¸c con ®inh èc.

26. ChuÈn bÞ nh·n m¸c:

26.1. ChuÈn bÞ m¸c cña Amply

-                     Sö dông c¸c m¸c ®­îc cung cÊp ®Ó ®¸nh dÊu tªn cña c¸c ®Çu vµo & ®Çu ra ë mÆt tr­íc Amply. ViÕt tªn vµo m¸c & g¾n xuèng mçi chiÕt ¸p ®iÒu khiÓn ®Çu vµo/®Çu ra. Xem trang 8 ®Ó biÕt n¬i m¸c cÇn g¾n vµo. Khi nh·n ®­îc ®¸nh m¸y..vv..nªn nhí r»ng kÝch th­íc  cña nã kh«ng lín h¬n 24mm x 6mm.

-                     Sö dông nh·n ®­îc cÊp ®Ó chØ ra vÞ trÝ ®Æt cña mçi chiÕt ¸p ®iÒu khiÓn ©m l­îng.

26.2. ChuÈn bÞ nh·n m¸c cña mÝc tõ xa

26.2.1.KiÓu lo¹i nh·n & giÊy cã thÓ sö dông

KiÓu nh·n

Tªn nh·n A: ®Æt trªn phÝa tr¸i cña RM-200M.

Tªn nh·n B: ®Æt trªn phÝa ph¶i cña RM –200M & RM –210.

GiÊy: §é dÇy d­íi 0,2mm.

26.2.2.ChuÈn bÞ tªn m¸c.

(1)  ChuÈn bÞ b»ng tay: Sao l¹i “M¶nh giÊy ®Ó viÕt tay” ë trang kÕ bªn. Sau khi viÕt tªn, c¾t m¶nh giÊy ®ã ra lÒ víi ®­êng c¾t.

(2)  ChuÈn bÞ b»ng sö dông 1 PC hoÆc m¸y ch÷: ChuÈn bÞ vµ in ra theo nh÷ng chØ dÉn ®­îc ®­a ra trong trang 52. Sau ®ã c¾t ra theo kÝch cì chØ dÉn.

26.2.3. Cµi tªn m¸c

-                     ChÌn nh·n m¸c ®· c¾t ra theo kÝch cì vµo chç cµi m¸c Slit.

-                     §Ó th¸o m¸c ra, kÐo nã ra khái Slit b»ng ®Çu nhän cña l­ìi dao.

2.7.Ghi thÎ CF:

27.1. Ghi:

-               Sö dông bé ghi/ph¸t kü thuËt sè EV –350R cña TOA ®Ó ghi c¹c CF.

-         B¶ng d­íi ®©y cho thÊy VD vÒ sù s¾p xÕp cña c¸c ch­¬ng tr×nh/c©u cho c¸c tin nh¾n tõ 1-8.

[ Cµi ®Æt c¸c môc vµ néi dung]

(1)  §Æt c¸c môc trong cét (P001 –P008) vµ “c¸ch Playback” nh­ ®· chØ trong b¶ng. Bªn c¹ch ®ã, ®¶m b¶o ch¾c ch¾n lµ ®Æt nót “ON” cho “Busy output” (ë chÕ ®é lÆp l¹i c¸ch qu·ng).

(2)  Nh÷ng néi dung trong “ sè nh÷ng lÇn lÆp l¹i”, “lÆp l¹i ng¾t qu·ng”, vµ “sè c©u” (hoÆc phÇn im lÆng) ®­îc ®­a ra lµm 1 VD.

(3)  X¸c ®Þnh The Opitinum” møc ®Çu ra” cho mçi ch­¬ng tr×nh b»ng viÖc thùc hiÖn ho¹t ®éng.

Chó ý:

Amply bá qua c¸c c¸ch cµi ®Æt ®­îc lªn ch­¬ng tr×nh b»ng EV-350 R nh­ sau:

(1)  TÝt ch­¬ng tr×nh, tiªu ®Ò c©u.

(2)  §Çu ra (1 /hoÆc 2).

(3)  C¸c néi dung cµi ®Æt ®­îc ®¨ng ký trong EV-350 R, kh«ng ph¶i ë trong thÎ CF (xem môc ®¸nh dÊu(*2) trong phÇn tãm t¾t ( C¸c chøc n¨ng ho¹t ®éng trªn trang 15 cña “EV- 350 R, c¸c chØ dÉn ho¹t ®éng”).

§Ò cËp ®Õn “ C¸c chØ dÉn ho¹t ®éng Digital Announcer EV-350R” cho c¸c thuËt ng÷ vµ ph­¬ng ph¸p ghi.

[C¸c thÎ CF cã thÓ sö dông ®­îc]

-                     Sö dông thÎ CF “ San Dick”, dung l­îng thÎ (16-96 MB) phô thuéc vµo thêi gian & chÊt l­îng ©m thanh. §Ó tham kh¶o, xem dung l­îng thÎ VS. B¶ng ghi thêi gian ë trang 8 cña “chØ dÉn ho¹t ®éng EV-350R”. §¶m b¶o ch¾c ch¾n lµ gi÷ 10 gi©y hoÆc l©u h¬n phÇn kh«ng ghi trªn thÎ bëi v× nã ®­îc sö dông ®Ó ®iÒu khiÓn chøc n¨ng Sureillance cña b¶ng EV-200.

-                     §Æt c¹c CF vµo hép Adapter c¹c CF. Sau ®ã cµi Adapter c¹c CF vµo æ c¹c CF trªn mÆt tr­íc cña EV-350R.

-                     Nh·n hiÖu cña Sandisk Corporation.

Chó ý:

-                     Khi ®· l¾p m¹ch EV-200, kh«ng bao giê ®­îc di chuyÓn Amply tõ  n¬i nµy sang n¬i kh¸c mµ vÉn cµi thÎ CF ë trong bëi v× nã cã thÓ lµm háng EV-200 hoÆc thÎ CF.

-                     Tr¸nh chÌn vµo hoÆc rót thÎ CF ra trong khi m¸y vÉn ho¹t ®éng.

 

 

4./Mt s lưu ý khi s dng và vn hành h thng âm thanh VX-2000

 

-         Để tránh hin tượng b rú loa ( tiếng rít t trung tâm ), khi s dng bàn phím tăng gim Volume ( RM-200) tránh để công sut phát ra t các âm ly mc ln nht ( Xem công sut phát ti modul giám sát MB032 trên t trung tâm).

-         Khi bàn phím thông báo b li, không điu khin được, s dng Reset cng trên khi điu khin VX-2000 ti trung tâm.

-         Sau khi khc phc s c báo cháy, để khôi phc h thng âm thanh, nhn nút Reset trên khi điu khin VX-2000 ti trung tâm.

-         Khi có tín hiu báo li ( Đèn Led báo đỏ ti 1 s Amplifier ti trung tâm) báo ngay cho b phn bo hành công ty Bin bc để khc phc x lý. Đồng thi ngt h thng ngun cp.

 

 

2.    Chó ý ®Ó sö dông  an toµn

 

* §äc nh÷ng chØ dÉn trong phÇn nµy mét c¸ch cÈn thËn tr­íc khi sö dông.

 

BiÓu t­îng an toµn vµ nh÷ng tËp hîp th«ng b¸o

Nh÷ng biÓu t­îng an toµn vµ c¸c th«ng b¸o miªu t¶ ë d­íi ®©y ®­îc sö dông trong cuèn s¸ch nµy nh»m tr¸nh nh÷ng thiÖt h¹i vÒ ng­êi vµ tµi s¶n cã thÓ x¶y ra do viÖc sö dông kh«ng ®óng qui t¾c. Tr­íc khi vËn hµnh c¸c thiÕt bÞ, nªn ®äc cuèn s¸ch nµy tr­íc ®Ó hiÓu ®­îc c¸c biÓu t­îng an toµn vµ c¸c th«ng b¸o nhê ®ã b¹n cã thÓ nhËn biÕt tr­íc ®­îc vÒ sù an toµn vµ rñi ro tiÒm Èn.

Flowchart: Alternate Process:    c¶nh b¸o: ChØ ra t×nh tr¹ng rñi ro tiÒm Èn, nÕu sö dông kh«ng ®óng c¸ch sÏ dÉn ®Õn hËu qu¶ nghiªm träng lµm bÞ th­¬ng hoÆc chÕt ng­êi.
   ThËn träng: ChØ ra  t×nh tr¹ng rñi ro tiÒm Èn, nÕu sö dông kh«ng ®óng c¸ch sÏ dÉn ®Õn hËu qu¶ nhÑ h¬n, cã thÓ lµm bÞ th­¬ng nhÑ cho ng­êi hoÆc thiÖt h¹i vÒ tµi s¶n.  
			
           

 

 

 

 

 

 

 

Khi l¾p ®Æt thiÕt bÞ

·        Kh«ng ®Ó thiÕt bÞ ra trêi m­a hoÆc d­íi m«i tr­êng Èm ­ít hay gÇn c¸c hîp chÊt kh¸c dÔ g©y ch¸y næ, bëi v× nã cã thÓ bÞ ch¸y hoÆc chËp ®iÖn.

·        Sö dông thiÕt bÞ ®óng víi ®iÖn ¸p cho tõng lo¹i thiÕt bÞ. NÕu sö dông ®iÖn ¸p cao h¬n th× nã cã thÓ bÞ ch¸y hoÆc chËp.

·        Tr¸nh l¾p ®Æt hoÆc vËn hµnh thiÕt bÞ ë nh÷ng n¬i kh«ng b»ng ph¼ng v× nã cã thÓ lµm cho thiÕt bÞ cong vªnh g©y h­ háng thiÖt h¹i vÒ tµi s¶n vµ con ng­êi.

·        Kh«ng c¾t, xo¾n, lµm h­ háng hoÆc biÕn d¹ng sîi c¸p nguån cung cÊp ®iÖn. Tr¸nh ®Ó c¸p ®iÖn ë gÇn lß s­ëi vµ kh«ng ®­îc ®Æt c¸c vËt nÆng – bao gåm chÝnh thiÕt bÞ lªn trªn c¸p ®iÖn, lµm nh­ vËy cã thÓ dÉn ®Õn thiÕt bÞ sÏ bÞ ch¸y hoÆc chËp.

·        ChØ l¾p ®Æt thiÕt bÞ trong mét vÞ trÝ v÷ng vµng cã thÓ chÞu ®ùng ®­îc träng l­îng cña thiÕt bÞ, nÕu thiÕt bÞ  r¬i sÏ g©y thiÖt h¹i vÒ ng­êi vµ cña.

·        Sö dông thiÕt bÞ chuyªn dông ®Ó l¾p ®Æt.

 

Khi sö dông thiÕt bÞ

·        §Ó tr¸nh bÞ ch¸y hoÆc chËp ®iÖn, kh«ng ®­îc më hoÆc th¸o thiÕt bÞ  ra v× cã nh÷ng linh kiÖn ®iÖn tö mang ®iÖn ¸p cao ë trong thiÕt bÞ. B¹n h·y mang thiÕt bÞ ®Õn nh÷ng tr¹m b¶o hµnh cña h·ng TOA.

·        Kh«ng ®Ó chÐn, t¸ch hoÆc c¸c hép ®ùng chÊt láng hay c¸c vËt thÓ kh¸c trªn nãc thiÕt bÞ, v× nÕu kh«ng may ®æ vµo thiÕt bÞ sÏ g©y ra ch¸y hoÆc chËp ®iÖn.

·        Kh«ng chÌn c¸c vËt b»ng kim lo¹i nh­ c¸c vËt ®Çu nhän, nh÷ng ®ång xu hay nh÷ng vËt liÖu dÔ ch¸y vµo nh÷ng chç tho¸t khÝ cña thiÕt bÞ sÏ g©y ra ch¸y hoÆc chËp ®iÖn.

·        Rót ®iÖn nguån khi cã sÊm chíp, m­a b·o.

·        Trong qu¸ tr×nh sö dông nÕu thÊy cã nh÷ng biÓu hiÖn d­íi ®©y th× ngay lËp tøc t¾t m¸y, rót phÝch c¾m ®iÖn AC vµ liªn l¹c víi ®¹i lý TOA n¬i gÇn nhÊt. Kh«ng cè vËn hµnh thiÕt bÞ v× cã thÓ g©y ra ho¶ ho¹n hay chËp ®iÖn :

+   NÕu ph¸t hiÖn ra khãi hoÆc mïi khÐt l¹ tõ trong m¸y bèc ra.

+   NÕu cã n­íc hay bÊt kú vËt kim lo¹i nµo r¬i vµo trong m¸y.

+   NÕu m¸y bÞ r¬i hoÆc gi¸ ®ì bÞ vì.

+   NÕu ®iÖn nguån bÞ háng.

+   NÕu bÞ sù cè (kh«ng cã ©m thanh).

 

   

 

 

    Khi l¾p Flowchart: Alternate Process: c¶nh b¸o
			
®Æt m¸y

Tr¸nh l¾p ®Æt m¸y ë n¬i Èm ­ít hay qu¸ bôi bÈn, n¬i cã ¸nh n¾ng chiÕu trùc tiÕp vµo, gÇn lß s­ëi, hoÆc ë nh÷ng n¬i cã nhiÒu khãi bå hãng hay h¬i n­íc v× cã thÓ dÉn ®Õn ch¸y hay chËp ®iÖn.

Kh«ng bao giê ®­îc c¾m hoÆc th¸o, rót phÝch ®iÖn ra khi tay ­ít sÏ bÞ giËt dÉn ®Õn chËp ®iÖn.

Kh«ng ®­îc cÇm d©y ®iÖn nguån ®Ó kÐo thiÕt bÞ, vµ kh«ng ®­îc vËn hµnh m¸y víi d©y ®iÖn háng.

Khi chuyÓn m¸y nhí rót d©y ®iÖn nguån tõ æ c¾m ra.

Kh«ng ®­îc bÞt kÝn khe th«ng giã trªn n¾p m¸y, lµm nh­ vËy cã thÓ dÉn ®Õn viÖc h¬i nãng dån nÐn l¹i trong m¸y vµ g©y ra ch¸y.

Khi sö dông m¸y

Kh«ng l¾p ®Æt c¸c vËt nÆng lªn trªn m¸y v× nã cã thÓ lµm háng m¸y.

·        §¶m b¶o ©m l­îng ®­îc ®Æt ë møc nhá nhÊt tr­íc khi bËt m¸y lªn. ¢m l­îng qu¸ lín khi m¸y míi bËt cã thÓ lµm háng loa vµ m¸y.

·        Kh«ng vËn hµnh m¸y nÕu tr­íc ®ã ®· bËt m¸y trong mét thêi gian dµi víi ©m thanh kh«ng chuÈn. §ã lµ biÓu hiÖn cña sù cè, nã cã thÓ lµm nãng m¸y vµ g©y ra ch¸y.

·        H·y liªn hÖ víi ®¹i lý cña TOA n¬i gÇn nhÊt ®Ó kiÓm tra b¶o d­ìng l¹i thiÕt bÞ. NÕu m¸y kh«ng ®­îc b¶o d­ìng trong mét thêi gian dµi sÏ dÉn ®Õn bÞ háng.                

·        Lu«n ph¶i vÖ sinh ®Þnh kú phÝch, æ c¾m ®iÖn. Nªn c¾m phÝch ®iÖn thËt ch¾c ch¾n.

·        Trước khi vÖ sinh thiÕt bÞ ph¶i t¾t thiÕt bÞ sau ®ã rót phÝch c¾m ra khái ®iÖn nguån. 


Có thể bạn quan tâm !